Noutati2

 • Facultatea de Biologie

  Splaiul Independentei, 91-95
 • Platforma de Cercetare in Biologie si Ecologie

  Splaiul Independentei 91-95
 • Scoala Doctorala in Biologie >>>>>> Scoala Doctorala in Ecologie

  Cercetare in Biologie; Cercetare in Ecologie
 • 1
 • 2
 • 3
317

Calendar Admitere studii universitare de licență

Perioada de înscriere : 11- 19 iulie 2019
Program înscrieri : Luni – Vineri – orele 9 00 -14 00
Sâmbătă – Duminică – orele 9 00 -12 00

Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins

Afişare rezultate proba I – Eseu – 20 iulie 2019

Proba II - 100% media de la bacalaureat

• Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie 2019

• Confirmarea locurilor se va face în perioada 23-27 iulie
2019.

• Rezultatele finale în urma confirmărilor vor fi afisate pe data
de 30 iulie 2019.

 

 Selecţia candidaţilor se face astfel:

 • Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere.Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins
 • Proba II- 100% media de la bacalaureat 

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.

PROPUNERI NUMĂR DE LOCURI SUBVENȚIONATE (buget):

Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 60 locuri

Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani)  – 40 locuri

Programul de studii Ecologieşi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 30 locuri

PROPUNERI NUMĂR DE LOCURITAXĂ:

Biologie – 60

  Biochimie – 40

Ecologie și Protecția Mediului – 30 

 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei.
 • Taxa asigura posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Se achită la sediul facultății, la înscriere, după verificarea dosarului.
 • Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.200 lei (se poate achita în 2 tranșe). 
 • Criterii de admitere pentru olimpici:
 • Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie;
 • Absolventii de liceu cu distincţii obţinute la Concursuri Internaţionale de Proiecte de Mediu. 
 • Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:
 • Fişă- tip de înscriere;
 • Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă).
 • Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)

Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte:

 • Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?
 • Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?
 • Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?
 • Ce planuri de viitor aveți?
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul* sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2019) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

*Pentru certificare este necesară prezentarea diplomei de bacalaureat în original și a unei copii simple a diplomei de bacalaureat.

 • Certificatul de naştere în copie certificată cu originalul;
 • Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip 3/4;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere);
 • Dosar plic.

 Înscrierea la concursul de admitere se poate face,în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură. 

 • Pentru cetăţenii străini - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.N.;

Candidaţii  care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/

 • Pentru candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate: adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat sau nu de bursă. 
 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.
 • Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locurile distincte, alocate pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor:

O cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultate.

La dosarul de admitere o recomandare emisă de una din organizaţiile legale constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă si nu faptul ca acesta este membru al organizaţiei în cauză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243

Cursurile nu sunt obligatorii, iar candidatii care opteaza pentru efectuarea lor vor achita, la Casieria de la subsolul Facultatii de Drept, o taxa de 100 lei.

380

PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ/ DISERTAȚIE  (sesiunea iunie 2019) studenții trebuie să depună la secretariat, împreună cu celelalte documente necesare înscrierii la examenul de finalizare a studiilor  (completat și tipărit)  Formularul pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților - Link-ul este absolventi.unibuc.ro.

 

EXAMENE DE LICENȚĂ din sesiunea IUNIE 2019

PROGRAM DE STUDII BIOLOGIE

Examene  -  proba I – 24 iunie 2019, Amf. Brândză, ora 9

                  -  proba II – 26 iunie 2019, Amf. Brândză, ora 9

PROGRAM DE STUDII  BIOCHIMIE

Examene–  proba I  - 25 iunie 2019, Amfiteatrul Voinov, ora 10

                  -   proba II – 27 iunie 2019, Sala de conferinte PCBE, ora 9

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Examene – proba I - 26 iunie, Amfiteatrul Voinov, ora 10,00

                 -  proba II – 28 iunie, Platforma PCBE, Sala 101, ora 9,00

 

DISERTAȚIE sesiunea IUNIE 2019

DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII DISERTAŢIEI:

 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL  –  27 iunie 2019, Platforma PCBE, Sala 101, ora 10

BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA – 24 iunie 2019, Laborator  Biochimie, ora 9.00

GENETICA APLICATA SI BIOTEHNOLOGIE – 27 iunie 2019, Laborator Genetică, ora 10

 BIOLOGIE MEDICALĂ  – 27 iunie 2019, sala 1, ora 9

 NEUROBIOLOGIE – 28 iunie 2019, sala Master Neurobiologie, ora 9

 MICROBIOLOGIE APLICATĂ ȘI IMUNOLOGIE19 iunie 2019, Laborator de Microbiologie, ora 9.00

 MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE MEDICALE– 20 iunie 2019, Laborator de Microbiologie, ora 9.00

 TAXONOMIE SI BIODIVERSITATE –17 iunie 2019, Laborator Sistematica plantelor, ora 10

2905

In 31 mai 2019 se va organiza Sesiunea Stiitifica Studenteasca a Facultatii de Biologie, editia 2019. Studentii din ciclurile de licenta, master si doctorat interesati sunt invitati sa trimita rezumatele pana la data de 15 mai 2019.

Rezumatele vor fi trimise la Prof Dr. Marieta Costache (marieta.costache@unibuc.ro) si Drd. Mirela Serban (mirey772002 yahoo.com).

             Rezumatele vor fi publicate intr-un volum de rezumate la Editura Universitatii din Bucuresti. Fiecare participant la sesiune va primi un exemplat al acestui volum. Matrita rezumatului se poate accesa la acest link....

             Lucrarile se vor organiza pe trei sectiuni si se vor fi prezentate in fata unui juriu format din cadre didactice. Cele mai bune lucrari din fiecare sectiune vor fi premiate.

                 Va multumim anticipat pentru participare.

563

Selecţia dosarelor și interviul vor avea loc în decanat în perioada 15 – 18.04.2019. Dosarele se vor depune la secretariat până la data de 12.04.2019, ora 12.

SELECȚIE ERASMUS ÎN FACULTĂȚI- SELECȚIE ERASMUS ÎN FACULTĂȚI 2019 – 2020 (mobilități de studiu)

DESTINATII MOBILITATI DE STUDIU VALABILE 2019 - 2020

 

2625

Burse de merit II, pentru anii II, III si master anul II

- Se tine cont de situatia la invatatura, primind burse de merit II studentii care au avut in anul anterior media mai mare de 9,70. La master anul II se acorda burse de merit II studentilor a caror medie din anul I ciclul master, a fost 10.

Studentii cu aceeasi medie vor fi departajati in functie de media de pe semestrul II din anul precedent. 

Burse de merit I,se acorda dupa cum urmeaza:

- La anul I, media luata in considerare este media de admitere la facultate.

- La anul II, media luata in considerare este media anului anterior.

- La anul III, media luata in considerare este media anului anterior.

   Studentii din anul II si III cu aceeasi medie au fost departajati in functie de media obtinuta in semestrul II din anul precedent.

 - La master anul I, numarul de burse acordate pentru fiecare program de master este proportional cu numarul de studenti inmatriculati, conform metodologiei, în funcție de media examenului de admitere.

Studentii cu aceeasi medie de admitere vor fi departajati in functie de nota obtinuta in urma examenului de licenta. 

- La master anul II, numarul de burse de merit I acordate pentru fiecare program de master  va fi proportional cu numarul de studenti inmatriculati, conform metodologiei.

Studentii cu aceeasi medie au fost departajati in functie de media de pe semestrul II din anul precedent.

Calendat burse 2018 -2019

Metodologie pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin pentru studenti

Anexa cerere bursa sociala

Anexa cerere burse merit-performanta

Nota salariu

 

 

EU e-Privacy Directive

Autentificare