MASTER PROFESIONAL - LABORATOR MEDICAL

Programul de Master profesional Laborator medical, care înlocuiește programul de Master de Managementul Calităţii în laboratoarele medicale, este recunoscut de OBBCSSR pentru acordarea ALP.

Programul de Master profesional Laborator medical este inclus în Domeniul Biologie și poate școlariza începând cu anul școlar 2019 – 2020, conform HG 318/ 2019.

Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ

Nr. de locuri: bugetul de stat:          6 locuri

                        cu taxă                        44 locuri

 Durata4 semestre, a 14 săptămâni.

Coordonatori program: Prof. univ. dr. Veronica Lazar (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.); Prof. dr. Mariana Carmen Chifiriuc (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 Programul de Master profesional Laborator medical se desfăşoară în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Biologie – fiind organizat de cadrele didactice din Departamentele de Botanică-Microbiologie (Disciplinele Microbiologie și Imunologie), Genetică, Biochimie, Anatomie și Fiziologie– Universitatea din Bucureşti, în colaborare cu Asociaţia pentru Calitate în Laboratoare (CALILAB).

 Argumentele care pledează în favoarea susţinerii acestui program de 2 ani:

- necesitatea ca specialiştii din laboratoarele medicale (biologi, chimişti şi biochimişti) să poată îndepliniri cerinţele pentru calitate și comeptență, atât cele legislative, cât şi pe cele ale standardului naţional şi internaţional aplicabil laboratoarelor medicale, SR EN ISO 15189: 2013, Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă;

- programul de Master profesional Laborator medical vine în întâmpinarea dorinţelor exprimate de studenţi şi de specialiştii din laboratoarele medicale (biologi, chimişti şi biochimişti) care au solicitat un master dedicat formării de competențe necesare pentru a lucra în Laboratoarele medicale, care să le ofere cunoştinţele teoretice şi practice necesare pentru a putea realiza și furniza în mod constant rezultate tehnice valide pentru analizele medicale pe care le efectuează în laboratorul medical;

- programul de Master profesional Laborator medical este în acord cu schimbarea titulaturii pentru profesiile de biolog / biochimist / chimist în sistemul sanitar, în biolog medical /chimist medical/ biochimist medical specialist şi principal. Această schimbare de titulatură este menționată în Monitorul Oficial al României  nr. 160 / 05.03.2014, Ordinul nr. 190 / 14.02.2014 prin care profesiile de biolog / biochimist / chimist specialist şi principal medical sunt  incluse în Clasificarea Ocupaţiilor din România la grupa de bază „ Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare”

- programul de Master profesional Laborator medical este necesar pentru pregătirea specialiştilor din laboratoarele medicale (biologi, chimişti şi biochimişti), absolvenți ai facultăților de biologie, biochimie sau chimie, care doresc să lucreze în diferite compartimente ale laboratorului medical sau celor care sunt obligați prin fișa postului să efectueze analize medicale în afara specialității medicale în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății (în timpul programului normal, în ture dirijate sau în programul gărzilor), dar şi pentru medicii care au o altă specialitate decât medicina de laborator; pentru toate aceste analize medicale efectuate suplimentar față de specialitatea de bază, confirmată prin ordin al M.S., specialistul nu are competența dată de o diplomă universitară, ceea ce impune pregătirea într-un program special pe care îl oferă acest master.

- programul de Master profesional Laborator medical se adreseză de asemenea celor care doresc sa fie manageri ai calității în laboratorul clinic; funcția de manager al calității este o cerință obligatorie a laboratoarelor medicale, prevăzută de standardul SR EN ISO 15189: 2013, Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă.

- programul de Master profesional Laborator medical se adreseză de asemenea tuturor specialiştilor care doresc să îşi perfecţioneze competenţa profesională.

Ca modalitate de organizare procesul de învăţământ a fost conceput sub formă de cursuri şi lucrări practice, precum și practică de specialitate în laboratoarele medicale (6 ore/săpt), în cadrul cărora studenţii vor putea aprofunda cunoştinţele teoretice, dar mai ales vor dobândi competenţe şi abilităţi practic-aplicative ce vor permite absolventului care conform studiilor de licență și legislației în vigoare la momentul absolvirii masterului are dreptul să lucreze în laboratorul medical, sa realizeze, valideze și să interpreteze rezultatele analizelor, având acces pe piața de muncă în laboratoarele medicale, în următoarele specialități: Bacteriologie medicală, Imunologie clinică și imunochimie, Virologie, Parazitologie medicală, Chimie sanitară, Hematologie, Citologie, Embriologie, Genetică, Managementul calității.

Admitere 2019: Se organizează în luna septembrie si constă in două probe:

  • Examen scris: cuprinde subiecte de tip grilă și eseu pe subiecte incluse în tematica de concurs
  • Interviu privind un subiect de interes din domeniul laboratorului medical

Tematica de concurs

  1. Organizarea materialului genetic la eucariote și procariote (structura primară, secundară a ADN și ARN)
  2. Conceptul modern de microorganism și principalele grupe de microorganime. Anatomie bacteriană: componentele structurale esențiale și semnificația lor biologică. Metabolismul bacterian/microbian: căile metabolice și particularități specifice metabolismului microbian. Tipuri de respiratie celulară la microorganisme. Creșterea și multiplicarea bacteriilor.
  3. Sistemul imunitar (S.I.) – caracterizare generală, proprietăţi. Componenta celulară a sistemului imunitar (celule nespecifice și specifice).

 Bibliografie::

 

 Planul de învățământ – master profesional Laborator medical

 

Anul I (anul universitar 2019 – 2020)                                                             

 

Nr.

 

 

 

Denumirea disciplinei

 

2) Total ore

 

 

Nr. credite

 

 

C

S, LP, P

Sem.I

 

Sem.II

 

Sem.I

 

Sem.II

 

 

1.

Chimie clinică (E) / Clinical Chemistry (E)

28

28

 

 

7

 

 

2.

Bacteriologie și micologie medical (E) / Medical Bacteriology and Mycology(E)

42

42

 

 

7

 

 

3.

Imunochimie - imunoserologie (E)/ Immunochemistry - Immunoserology (E)

14

14

 

 

4

 

 

4.

Imunohematologie și hemostază (E)/ Immunohematology and hemostasis (E)

28

28

 

 

7

 

 

5.

Practica de specialitate (V) Speciality Practice (V)

 

84

 

 

5

 

 

6.

Imunologie celulară și imunopatologie (E)/ Cellular Immunology and immunopathology (E)

28

28

 

 

 

7

 

7.

Virologie medicală(E)/ Medical Virology(E)

14

14

 

 

 

4

 

8.

Genetică umană și biologie moleculară (E)/ Human Genetics and molecular biology (E)

42

42

 

 

 

7

 

9.

Disciplină opțională (E) / Optional discipline (E)

28

28

 

 

 

7

 

8.

Practica de specialitate (V) Speciality Practice (V)

 

84

 

 

 

5

 

Total credite/Total ECTS/SECT credits: 60

 

    Anul II (anul universitar 2020 - 2021)

1.

Epidemiologie (E)/ Epidemiology (E)

14

14

 

-

3

 

2.

Parazitologie medicală(E)/ Medical parasitology(E)

14

14

 

-

3

 

3.

Histopatologie și diagnostic citologic(E)/ Histopathology and cytological diagnosis(E)

28

28

 

-

7

 

4.

Medicina reproductiva(E)/ Reproductive medicine(E)

14

14

 

-

3

 

5.

Chimie sanitară și control microbiologic (E)/ Sanitary chemistry and microbiological control (E)

14

28

 

 

5

 

6.

Fiziopatologie (E)/ Pathophysiology (E)

14

14

 

 

3

 

7.

Practica de specialitate (V) Speciality Practice (V)

 

98

 

 

6

 

8.

Biostatistică medicală (E)/ Medical Biostatistics (E)

14

14

 

 

 

3

9.

Bioetică (E)/ Bioethics E)

14

14

 

-

 

3

10.

Documentarea și implementarea sistemului de asigurare a calității în laboratorul medical (E) / Documenting and implementing the quality assurance system in the medical laboratory (E)

28

28

 

-

-

7

11.

Sistemul de management al calității în laboratorul de analize medicale (E)/ The quality management system in the medical analysis laboratory (E)

28

28

 

 

 

7

12.

Biologie aplicată (E) / Applied biology (E)

14

14

 

 

 

3

13.

Practica de specialitate (V) Speciality Practice (V)

-

84

 

-

-

5

9.

Activitatea de cercetare pentru elaborarea tezei de disertaţie (V)/ Research activity for the elaboration of master thesis(V)

-

24

 

-

-

2