Înscrierile se fac la Școala Doctorală de Biologie, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 91-95, sector 5, București sau online sau online la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele documente într-un dosar, pe care se va scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat şi conducătorul de doctorat propus:

 • 2 fotografii tip buletin; 
 • Copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • Certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • Certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • Diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • Diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale. Absolvenţii de master promoţia 2019 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.

           Pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei  

           limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii,

           cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;

 • Copii ale lucrărilor științifice publicate in extenso și sub formă de rezumat; În cazul lucrărilor publicate sub formă de rezumat, se anexează la dosar copie după: rezumat, coperta volumului de rezumate, etc.
 • Formular (Model) în care se propune tema în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (se achită la sediul facultății, la înscriere). Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere.
 • Proiectul doctoral;   

Structura proiectului doctoral va fi următoarea:

 • Titlul proiectului (care trebuie să fie adecvat scopului);
 • Motivație, impact (se referă la importanța cercetărilor preconizate din punct de vedere științific și social);
 • Stadiul actual al cunoașterii (se realizează pe baza a cel puțin 20 de articole științifice de sinteză și originale recente și foarte recente, care vor fi citate în text (max. 2 pagini);
 • Scop și obiective principale (o teză de doctorat are un scop bine precizat și câteva obiective care să se adreseze problemelor punctuale care vor fi probabil elucidate);
 • Plan experimental și metodologie pe cei trei ani și principalele metode ce vor fi folosite (max. 2 pagini);
 • Rezultate așteptate (max o jumătate de pagină);
 • Contribuții originale potentiale pe plan național și internațional (max. o jumătate de pagină);
 • Bibliografie

Proiectul doctoral va fi redactat pe format A4, toate marginile de 2,5 cm, font Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând, text aliniat justify.

 

               Proiectul doctoral, Memoriul de activitate și Lista lucrărilor științifice publicate, toate în format Pdf, se trimit în ziua depunerii dosarului la secretariat și la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prezentarea PowerPoint se trimite prin e-mail cu cel puțin 2 zile înainte de colocviul de admitere la doctorat. Data limită de trimitere a prezentării PowertPoint se va anunta pe pagina Școlii Doctorale.

 • Dosarul poate fi transmis online către secretariatul școlii doctorale la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online (Model declarație pe propria răspundere).
 • Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat. 

 • Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55.

 • Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:

  (a) copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;

  (b) adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);

  (c) adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;

  (d) adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries