• Perioada de înscriere : 4-11 septembrie 2018
  • 4-7.09. 2018 – orele 900- 1400
  • 8,9.09.2018 – orele 900- 1200
  • 10,11.09.2018 – orele 900- 1400
 • Examen : 14-19 septembrie 2018
 • Afişare rezultate: 21 septembrie 2018
 • Media minimă de admitere este 7 (şapte)
 • Taxa de înscriere la admitere: 200 lei.
 • Taxa anuală este de  3.400 lei
 • Acte necesare:

- Fisa tip de înscriere;

- Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul;

- Diplomă de licenţă şi foaia matricolă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2018;

- Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;

- Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);

- 3 fotografii ¾ cm;

- Copie după cartea de identitate;

- Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;

- Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă. (taxa se achită la sediul facultății, la înscriere.)

- Dosar plic.

 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

- adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.   

( Metodologia concursului de admitere Studii universitare de masterat 2018).

 

 • Absolvenţii din promoţia 2018 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.
 • Informații suplimentare găsiți pe www.bio.unibuc.ro