Lista candidatilor admisi in data de 30 iulie

 


Prelungire prioada de confirmare:

27.07.2018, orele 9-16

28.07.2018, orele 9-14


Rezultate - proba I

Rezultate preliminare - 20 iulie 2018


A D M I T E R E       2 0 1 8 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 • Perioada de înscriere : 10- 18 iulie 2018
 • Program înscrieri : Luni – Vineri – orele 9 -14

                                         Sâmbătă – Duminică – orele 9 -12

  Selecţia candidaţilor se face astfel:

 • Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins

Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere.

Afişare rezultate proba I – Eseu – 19 iulie 2018

Contestaţiile se depun în data de 20 iulie 2018 la secretariat între orele 9 - 12.

 • Proba II - 100% media de la bacalaureat

Afişarea rezultatelor preliminare (pentru candidații care pot opta  pentru un loc de la buget, taxă):  21 iulie 2018

 În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.

NUMĂR DE LOCURI SUBVENȚIONATE (buget):

Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 59 locuri din care 1 loc pentru candidații de etnie rromă și 2 locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural.

Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani)  – 40 locuri din care 1 loc pentru pentru absolvenții de licee situate în mediul rural.

Programul de studii Ecologie şi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 27 locuri din care 1 loc pentru pentru absolvenții de licee situate în mediul rural.

 

NUMĂR DE LOCURI TAXĂ:

Biologie – 61

Biochimie – 40

Ecologie și Protecția Mediului – 33

Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa https://www.edu.ro/studii-licența

Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locurile distincte, alocate pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor:

O cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultate.

La dosarul de admitere o recomandare emisă de una din organizaţiile legale constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă si nu faptul ca acesta este membru al organizaţiei în cauză.

 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei.
 • Taxa asigura posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Se achită la sediul facultății, la înscriere, după verificarea dosarului.
 • Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.200 lei (se poate achita în 2 tranșe).

 

Criterii de admitere pentru olimpici:

 • Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie sau Chimie și cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie sau Chimie sunt admiși pe locurile de la buget fără examen și fără plata taxei de admitere.
 • Absolventii de liceu cu distincţii obţinute la Concursuri Internaţionale de Proiecte de Mediu sunt admiși pe locurile de la buget fără examen și fără plata taxei de admitere.

 

Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:

 • Fişă- tip de înscriere;
 • Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă).
 • Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)

Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte:

 • Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?
 • Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?
 • Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?
 • Ce planuri de viitor aveți?
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul* sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

* Pentru certificare este necesară prezentarea diplomei de bacalaureat în original și a unei copii simple a diplomei de bacalaureat.

 • Certificatul de naştere în copie certificată cu originalul;
 • Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip 3/4;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere);
 • Dosar plic.

Confirmarea locurilor la buget / taxă

Indiferent de tipul de loc ocupat în listele afișate în data de 21 iulie 2018

(buget / taxă / lista de așteptare)

 • Pentru locurile de la buget se vor lua în calcul
 • dosarele candidaților care au depus diploma de bacalaureat în original în perioada de înscriere la facultate (10-18 iulie 2018) și
 • dosarele la care se va depune diploma de bacalaureat în original în perioada 23-26 iulie 2018.

 Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2018 studii universitare de licență).

 • Candidații care doresc să confirme pentru locurile cu taxă, vor completa în perioada 23 – 26 Iulie 2018, orele 9 – 14, la secretariat o cerere tip în care solicită un loc cu taxă, specificând și programul de studii (specializare) pentru care optează. Jumătate din taxă se achită în perioada 3 - 6 septembrie 2018 la casieria Facultății de Drept subsol – 1600 lei. (chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății).
 • Candidații care nu confirmă locul cu taxă, prin completarea cererii tip la secretariatul facultății, în perioada 23 – 26 Iulie 2018, orele 9 – 14, vor fi retrași din clasament.

 

OPŢIUNI PENTRU ADMITERE

 • ATENŢIE! Candidaţii vor fi declaraţi admişi în funcţie de media obţinută la bacalaureat, în ordinea opţiunilor exprimate în fișa de înscriere, fiecare candidat poate face între 1 și 6 opțiuni de înscriere, în care menționează programul / programele de studii în ordinea preferințelor.
 • La fiecare opțiune de program de studii se trece și preferința pentru buget sau taxă.
 • Se va genera un nou clasament doar cu dosarele candidaților care au confirmat un loc la buget sau taxă în perioadele 10-18 iulie 2018 și 23-26 iulie 2018 indiferent de locul ocupat în listele preliminare (buget / taxă / listă așteptare). Candidații care nu au confirmat un loc la buget sau taxă vor fi retrași automat din clasament.

Rezultatele finale în urma confirmărilor vor fi afisate pe data de 30 iulie 2018

 • Nu se va face înmatricularea studentilor în următoarele cazuri:
 • Fără chitanta de plata a taxei pentru semestrul I.
 • Fără confirmarea locului de la buget

 

Pentru cetăţenii străini - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.N.;

Candidaţii  care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/)

 

Pentru candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate: adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat sau nu de bursă.

 

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 Metodologia admiterii

 

Lista candidatilor admisi in data de 30 iulie

Liste finale - 30 iulie 2018


 

 


 

Lista candidatilor inscrisi la Facultatea de Biologie in data de:

 

10 iulie 2018 15 iulie 2018
11 iulie 2018 16 iulie 2018
12 iulie 2018 17 iulie 2018
13 iulie 2018 18 iulie 2018
14 iulie 2018  


Rezultate proba I - eseu motivational

Rezultate preliminare - 20 iulie, 2018

 

 

Lista candidatilor admisi in data de 20 iulie

Specializarea Biologie- buget

Specializarea Biologie- rrom

Specializarea Biologie- rural

Specializarea Biologie -taxa

 

Specializarea Biochimie- buget

Specializarea Biochimie- rural

Specializarea Biochimie -taxa

 

Specializarea Ecologie- buget

Specializarea Ecologie – taxa

 

LISTA CANDIDAŢILOR IN ASTEPTARE (ordinea mediilor)

 

Contestaţiile se pot depune în data de 21 si 22 iulie 2018 la secretariat între orele 9 - 12.

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.

 


 

P R E C I Z Ă R I

Admitere Studii de Licență Iulie 2018

 

 • După afișarea listelor cu rezultatele preliminare (21 iulie 2018) candidații, indiferent de tipul de loc ocupat (buget / taxă / lista de așteptare) trebuie să confirme locul la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat in original (dacă nu a fost depusă la înscriere).

 

 • Candidații care doresc să confirme pentru locurile cu taxă, vor completa în perioada 23 – 27 Iulie 2018, orele 9 – 14, la secretariat o cerere tip în care solicită un loc cu taxă, specificând și programul de studii (specializare) pentru care optează. Jumătate din taxă se achită în perioada 3-6 septembrie 2018 la casieria Facultății de Drept subsol – 1600 lei. (chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății).

 

 • Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2018 studii universitare de licență).

 

 • După perioada (23-27 iulie 2018) doar dosarele candidaților care au confirmat locul cu diploma de bacalaureat in original sau cerere tip pentru locurile cu taxă vor fi luate în calcul pentru rezultatele finale. Dosarele celor care nu au confirmat locul vor fi scoase automat din program.

 

 • Rezultatele vor fi afișate la sediul și pe site-ul Facultății de Biologie la adresa www.bio.unibuc.ro, după cum urmează:
 • 19 iulie 2018: Rezultate proba I – Eseu
 • 21 iulie 2018 : Listele cu rezultatele preliminare
 • 30 iulie 2018: Listele cu rezultatele finale ce conțin doar candidații admiși, care au confirmat cu actele menționate mai sus.

Candidații sunt rugați să consulte site-ul facultății de Biologie (www.bio.unibuc.ro) pentru informații actualizate