Programele de master organizate în domeniul „Ştiinţa mediului” sunt:

 

                     Sustenabilitatea Sistemelor Socio- Ecologice

                     Managementul Integrat al Capitalului Natural cu subprogramele:

 

 • Subprogramul 1: Managementul Integrat al Poluării Mediului
 • Subprogramul 2: Managementul Integrat al Capitalului Natural

 

      Programele de master reprezintă rezultatul unui nou pas de integrare şi perfecţionare instituţională şi răspund provocărilor şi cerinţelor la nivel global, european şi naţional:

 • Dezvoltarea teoriei şi practicii ecosistemice privind organizarea ierarhică a mediului abiotic, diversităţii biologice şi ecologice şi sistemelor socio-economice în Complexe Socio-Ecologice (CSE).

 

 • Documentarea, înţelegerea şi gestionarea „crizei ecologice”.

 

 • Acceptarea şi promovarea în strategiile şi politicile de dezvoltare a modelului de dezvoltare sustenabilă, bazat pe teoria, cunoaşterea şi practica ecosistemică.

 

 • Diminuarea şi controlul emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluanţilor în fază lichidă şi reutilizarea sau reciclarea deşeurilor solide, respectiv neutralizarea sau depozitarea în siguranţă a substanţelor chimice periculoase.

 

 • Conservarea/protecţia, utilizarea sustenabilă şi restaurarea bio şi ecodiversităţii ca măsuri cheie pentru adaptarea la modificările climei şi asigurarea sustenabilităţii ecologice a dezvoltării oricărui sistem socio-economic.

 

 • Promovarea cu prioritate în strategiile şi politicile globale, ale UE, naţionale, regionale şi locale a tranziţiei de la abordarea sectorială la cea ecosistemică şi de la managementul convenţional la managementul ecosistemic şi adaptativ.

 

 • Necesitatea complementării programelor şi proiectelor de formare şi cercetare disciplinară (nivel 1) cu programe şi proiecte inter şi transdisciplinare (nivel 2).

 

 • Necesitatea formării resursei umane capabilă să utilizeze şi/sau să dezvolte cunoştinţele inter şi transdisciplinare, pentru managementul integrat al poluării, capitalului natural şi Complexelor Socio-Ecologice.

 

 • Dezvoltarea, adaptarea şi eficientizarea sistemului de educaţie, comunicare şi informare a publicului, a factorilor de decizie şi managerilor asupra complexităţii relaţiilor de interdependenţă dintre componentele naturii/mediului şi societăţii umane care condiţionează sustenabilitatea dezvoltării.

 

Poziţia celor două programe de master inter şi transdisciplinar şi relaţiile acestora cu programele de licenţă anterioare şi programul de doctorat posterior masterului sunt prezentate în Figura 1.

Programul este deschis absolvenţilor din întreaga ţară din domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor naturii, inginerie, ştiinţe economice şi sociale.

 

   Programele au ca obiective:

 • Facilitarea abordării, înţelegerii şi gestionării complexităţii interacţiunilor şi interdependenţelor variabilităţii şi rezilienţei din cadrul şi dintre unităţile organizate ale mediului/naturii şi societăţii umane (specii, comunităţi, ecosisteme, complexe socio-ecologice).
 • Stimularea adoptării de către cursanţii programului de master a unui mod de analiză, evaluare şi control a impactului presiunii sistemelor socio-economice, în particular a poluării, asupra componentelor Capitalului Natural care să conducă la maximizarea avantajelor şi minimizarea costurilor în plan social, economic şi ecologic.
 • Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a transpune în practică cele mai valoroase modele conceptuale şi analitice pentru proiectarea, elaborarea, validarea şi monitorizarea implementării strategiilor şi programelor de dezvoltare sustenabilă.

 

   Ocupaţiile/debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi profesională:

Direcţia Academică: învăţământ superior şi cercetare

 

Direcţia administrativă: administraţia centrală (ministere), administraţie locală: (primării, consilii), unităţi descentralizate în teritoriu (direcţii agricole, agenţii de mediu, direcţii silvice, direcţii de gospodărire a apelor, oficii de cadastru, organizarea teritoriului, managementul reţelei ecologice naţionale, implementarea proiectelor de reconstrucţie ecologică; implementarea proiectelor de dezvoltare rurală, administraţia ariilor protejate, staff-ul ariilor protejate şi al diferiţilor agenţi economici)

 

Direcţia Business:consultanţă, întreprinderi private

 

Direcţia comunicare: comunicare, media, ONG

 

 

 

 

 

Figura 1: Poziția și rolul integrator al programelor de master inter și transdisciplinare din domeniul știintelor Mediului și Sustenabilității CSEce

(adaptat după Vădineanu A., 1998, 2001)

A: Programe universitare de formare iniţială în domeniul “Ştiinţelor Mediului” şi alte domenii ale Ştiinţelor naturii sau domenii ale Ştiinţelor inginereşti, Economice, Sociale

B: Program de master inter şi transdisciplinar destinat formării resursei umane pentru managementul integrat sau / şi iniţierea în cercetarea: a) poluării mediului abiotic şi; 2) Capitalului Natural (bio şi ecodiversităţii)

C: Program de master inter şi transdisciplinar destinat formării resursei umane pentru proiectarea, elaborarea şi monitorizarea implementării strategiilor şi programelor de dezvoltare sustenabilă a Complexelor Socio-Ecologice (CSEce) sau / şi pentru iniţierea în cercetarea acestora

D: Program de doctorat pentru formarea cercetătorilor capabili să: i) dezvolte cunoaşterea multi şi transdisciplinară (“nivel 2”) privind organizarea şi dinamica coplexelor socio-ecologice şi a componentelor lor; ii) dezvoltarea şi adaptarea metodelor, procedeelor, tehnicilor şi modelelor de cercetare şi operationalizare a sustenabilităţii.