Managementul integrat al capitalului natural

 

și

 

Sustenabilitatea Sistemelor Socio-Ecologice

 

 

Categorii de competenţe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe profesionale

·  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific ecologiei sistemice şi a disciplinelor incluse în planul de învăţământ;

·  înţelegerea, explicarea şi interpretarea corectă a mediului, proceselor ecosistemice, a dinamicii sistemelor mari şi complexe, a interacţiunilor şi decalajelor spaţiale şi temporale, directe şi indirecte din cadrul şi dintre sistemele socio-ecologice;

· capacitatea de a selecta, combina şi utiliza integrat şi adecvat aparatul conceptual şi metodologic în vederea soluţionării unor probleme teoretice şi practice noi (ex. identificării factorilor de comandă şi caracterizării impactului acestora asupra componentelor capitalului natural, a serviciilor ecosistemice furnizate de acestea şi asupra capacităţii lor de suport);

· utilizarea procedurilor, metodelor şi tehnicilor adecvate pentru managementul integrat şi adaptativ al capitalului natural la nivelul bazinelor hidrografice, în cadrul şi în afara ariilor protejate;

· identificarea şi selectarea metodelor/tehnicilor/ procedurilor adecvate pentru reducerea poluării şi estimarea riscurilor;

· identificarea şi selectarea celor mai adecvate şi performante metode de stocare şi analiză a datelor; realizarea de conexiuni între rezultate;

· capacitatea de generalizare şi particularizare;

· utilizare nuanţată şi pertinentă a unei game largi de metode de evaluare/ testare a cunoaşterii/ situaţiei unor problemespecifice privind deteriorarea şi conservarea capitalului natural, pentru a formula judecăţi sau soluţii de valoare şi a lua decizii eficace şi eficiente pentru diminuarea sau rezolvarea problemelor de mediu;

· elaborarea de proiecte de cercetare pe baza utilizării creative si inovatoare a cunoştinţelor şi a unui spectru variat de metode şi instrumente cantitative şi calitative.

 

 

 

 

 

 

Competenţe transversale

· capacităţi de natură inter şi transdisciplinară;

· abilităţi de lucru în echipe multidisciplinare;

· capacitate de integrare şi sinteză a cunoştinţelor din diferite surse;

· abilităţi de redactare şi comunicare orală şi scrisă;

· utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – pentru analiza, prezentarea şi comunicarea rezultatelor cercetării;

· autonomie, independenţă profesională şi asumarea responsabilităţii în rezolvarea unor probleme specifice domeniului şi în luarea deciziilor;

· recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii;

· autonomia învăţării;

· iniţiativă şi spirit antreprenorial;

· deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii;

· respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale