Managementul integrat al Capitalului Natural

 

și

 

Sustenabilitatea Sistemelor Socio-Ecologice

 

 

Admitereala programul de master se face pe bază de concurs, organizat conform calendarului aprobat de Universitatea din Bucureşti şi adus la cunoştinţa candidaţilor cu 60 de zile înainte de data concursului. 

Au dreptul să participe la concurs absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare şi absolvenţii cu licenţă ai studiilor universitare de lungă durată. Programul este deschis absolvenţilor din întreaga ţară din domeniile ştiinţelor exacte, ştiinţelor naturii, inginerie, ştiinţe economice şi sociale.

 

Concursul constă în două probe:

- probă scrisă constând într-un test grila la alegere din domeniul ecologiei sau chimiei - pentru programul Managementul Integrat al Capitalului Natural sau din domeniul ecologiei pentru programul Sustenabilitatea Sistemelor Socio-Ecologice);

- probă orală - interviu.

 

Tematică și Bibliografie - pentru domeniul Ecologie

1. Distribuția spațială a mediului fizic, chimic și biologic

         2. Organizarea ierarhică a mediului

         3. Capitalul natural și biodiversitatea

         4. Criza ecologică

 

Bibliografie:

Vădineanu A., 1998. Dezvoltare durabilă. Vol I, pag 30-39; 101, 107-121

Vădineanu A. (coord), 2004. Managementul dezvoltării, Pag. 52-63

 

 

 

Tematica și Bibliografie - pentru domeniul Chimie

Chimie generală, Edit. Didactică și pedagogică, Bucureşti, 1979, autor C.D. Nenițescu, capitolele:

- Oxizii și oxiacizii azotului, pag.736 – 748,

- Oxizii și oxiacizii carbonului, carbonați, pag. 806 – 821 (exclusiv Gaze tehnice cu conținut de oxid de carbon și Despre flăcări, pag. 807-809);

Chimie organică, vol.1, Edit. Didactică și pedagogică, Bucureşti, 1980, autor C.D.  Nenitescu, capitolul

Fenoli monohidroxilici: Prorietăți fizice și chimice, Mecanismul reacțiilor de substituție ale fenolilor, pag. 491-496.

 

Documente necesare înscrierii:

· fișă tip de înscriere;

· diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2016;

· diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;

· certificatul de naştere, în copie legalizată;

· adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

· trei fotografii tip buletin de identitate;

· B.I. sau C.I. în copie;

· chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

· copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

· adeverinţa de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

· adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;

· adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Orice alte detalii în legătură cu admiterea la masterat pot fi obţinute la secretariatul facultăţii.

 

Taxa de inscriere: 200 lei