Noul Programul de Master de Managementul Calităţii în laboratoarele medicale este  acreditat si recunoscut de OBBCSSR pentru acordare ALP.

 

Coordonator program: Prof. univ. dr. Veronica Lazar.

 

Programul de Master de Managementul Calităţii în laboratoarele medicale se desfăşoară în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Biologie – fiind organizat de cadrele didactice din Departamentele de Botanică-Microbiologie (Disciplinele Microbiologie și Imunologie), Genetică, Biochimie, Anatomie și Fiziologie– Universitatea din Bucureşti, în colaborare cu Asociaţia pentru Calitate în Laboratoare (CALILAB).

 

 

Argumentele care pledează în favoarea susţinerii acestui program de 2 ani:

- specialiştii din laboratoarele medicale (medici cu specialitatea medicina de laborator, biologi, chimişti şi biochimişti) să poată îndepliniri cerinţele de Managementul Calităţii, în mod special de asigurarea calităţii, atât cele legislative, cât şi pe cele ale standardului naţional şi internaţional aplicabil laboratoarelor medicale, SR EN ISO 15189: 2013, Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă;

- programul vine în întâmpinarea dorinţelor exprimate de studenţi şi de specialiştii din laboratoarele medicale (medici cu specialitatea medicina de laborator, biologi, chimişti şi biochimişti) care au solicitat un master dedicat Managementului Calităţii în Laboratoarele medicale care să le ofere cunoştinţele teoretice şi practice necesare pentru a furniza în mod constant rezultate tehnice valide pentru analizele medicale pe care le efectuează în laboratorul medical;

- este în acord cu schimbarea titulaturii pentru profesiile de biolog / biochimist / chimist în sistemul sanitar, în biolog medical /chimist medical/ biochimist medical specialist şi principal. Această schimbare de titulatură este menționată în Monitorul Oficial al României  nr. 160 / 05.03.2014, Ordinul nr. 190 / 14.02.2014 prin care profesiile de biolog / biochimist / chimist specialist şi principal medical sunt  incluse în Clasificarea Ocupaţiilor din România la grupa de bază „ Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare”

- programul este necesar pentru pregătirea specialiştilor din laboratoarele medicale (biologi, chimişti şi biochimişti), absolvenții a diferite facultăți, care au diferite specialități medicale obținute prin examen susținut la Ministerul Sănătății și care doresc sau sunt obligați prin fișa postului să efectueze analize medicale în afara specialității medicale în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății (în timpul programului normal, în ture dirijate sau în programul gărzilor), dar şi pentru medicii care au o altă specialitate decât medicina de laborator;

 

Pentru toate aceste analize medicale efectuate suplimentar față de specialitatea de bază, confirmată prin ordin al M.S., specialistul nu are competența dată de o diplomă universitară, ceea ce impune pregătirea într-un program special pe care îl oferă acest master.

 

Masterul se adreseză celor care doresc sa fie manageri ai calității în laboratorul clinic, specialiștilor din laboratoarele medicale care efectuează analize în afara specialității medicale confirmate prin Ordin al Ministerului Sănătății, precum şi tuturor specialiştilor care doresc să îşi perfecţioneze competenţa profesională.

 

 

Disciplinele acestui master se adresează în egală măsură  absolvenţilor facultăţilor de biologie, chimie şi biochimie ciclul I Bologna şi specialiştilor care deja lucrează în laboratoarele medicale în diferite specialităţi medicale, cu sau fără  atribuţii în domeniul managementului laboratorului de analize medicale, celor care aspiră la funcţia de manager al calităţii în laboratoarele medicale, dar şi celor care doresc să îşi completeze pregătirea profesională sau doar să participe la masterat ca parte a pregătirii lor profesionale continue.

 

Funcția de Manager al calității este o cerință obligatorie a laboratoarelor medicale, prevăzută de standardul SR EN ISO 15189: 2013, Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă.

 

Conform standardului, toate laboratoarele medicale din România au prevăzută această funcţie în organigramă.

 

În laboratoarele medicale, funcţia de manager al calităţii este ocupată în general, de  biologi, chimişti şi biochimişti, foarte rar de către medici cu specialitatea medicină de laborator, asistenţi medicali sau alt personal cu studii superioare, de exemplu, ingineri.

 

Cu toate acestea, nu există nici o formă organizată de învățământ (masterat) în cadrul facultăților cu profil biologic sau medical, destinată să pregătească studenții sau specialiștii din laboratoarele medicale (medici cu specialitatea medicină de laborator, biologi, chimiști și biochimiști) pentru a avea COMPETENȚA de a profesa ocupația de manager al calităţii.

 

Ca modalitate de organizare procesul de învăţământ a fost conceput sub formă de cursuri şi lucrări practice (Anexa 1 – Planul de învatamânt al masterului de Managementul calităţii în laboratoarele medicale), în cadrul cărora studenţii vor putea aprofunda cunoştinţele teoretice, dar mai ales vor dobândi competenţe şi abilităţi practic-aplicative în  domeniul mai sus menţionat.

 

Forma de învăţământ: zi.

 

Cifra de şcolarizare: 40 absolvenţi cu studii superioare, pentru 40 locuri cu taxă.

 

Durata: 4 semestre, a 14 săptămâni

 

Forma de verificare: la majoritatea disciplinelor, verificarea este mixtă, incluzând examinare scrisă, orală, proiecte, referate.

 

 

 

Admitere 2017: Se organizează în luna septembrie si constă in două probe:

 

 

 
 • Examen scris: cuprinde subiecte de tip grilă și eseu pe subiecte incluse în tematica de concurs
 • Interviu privind un subiect de interes din domeniul laboratorului medical

 

Tematica:

 

 1. Organizarea materialului genetic la eucariote și procariote (structura primară, secundară a ADN și ARN)

 2. Conceptul modern de microorganism și principalele grupe de microorganime. Anatomie bacteriană: componentele structurale esențiale și semnificația lor biologică. Metabolismul bacterian/microbian: căile metabolice și particularități specifice metabolismului microbian. Tipuri de respiratie celulară la microorganisme. Creșterea și multiplicarea bacteriilor.

 3. Sistemul imunitar (S.I.) – caracterizare generală, proprietăţi. Componenta celulară a sistemului imunitar (celule nespecifice și specifice).

 

Bibliografie:

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Octombrie 2014 – Iunie 2016

 

Planul de învăţământ este structurat în 4 semestre academice:

 

Pentru PRIMELE 3 semestre, (activitatea) PROGRAMUL MASTERULUI PREVEDE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE PROPRIU-ZISE (masteranzilor include activitatea didactică) (detaliată in tabel).

 

În semestrul IV, masteranzii desfăşoară numai activitate de cercetare, în vederea intocmirii tezei de disertatie.

 

Realizarea tuturor activitatilor oferă masteranzilor un numar total de 124 credite transferabile (ECTS).

 

Repartizarea creditelor transferabile (ECTS) pe cele 2 semestre academice

 

 

ECTS Sem.I

ECTS Sem.II

ECTS Sem.III

ECTS Sem.IV

Activitate didactica

30

30

30

 

Activitate de cercetare

 

 

 

30

Total ECTS

30

30

30

30

 

 

 

Detalierea activităţilor didactice şi de cercetare 

Nr. crt.

D  I  S  C  I  P  L  I  N  A

A/S * 

Statutul disciplinei

Numar de ore (C+LP)

 

Sem.

I

Sem. II

Sem.

III

Sem.

IV

ECTS

MODUL I. NOŢIUNI FUNDAMENTALE TEORETICE ŞI PRACTICE PENTRU FOEMAREA COMPETENŢELOR DE LABORATOR CLINIC ÎN AFARA SPECIALITĂŢII MEDICALE DE BAZĂ

 1. 1.

Epidemiologie medicală

S

Ob

 

 

1+1

 

5

 1. 2.

Chimie clinică

A

Ob

3+3

 

 

 

8

 1. 3.

Bacteriologie și micologie medicală

A

Ob

2+3

 

 

 

8

 1. 4.

Virologie medicală

A

Ob

 

 

1+1

 

5

 1. 5.

Parazitologie medicală

A

Ob

 

 

1+1

 

5

 1. 6.

Imunochimie și imunoserologie

A

Ob

1+1

 

 

 

6

 1. 7.

Imunologie celulară

S

 

 

2+2

 

 

5

 1. 8.

Imunohematologie și hemostază

S

Ob

 

1+1

 

 

4

 1. 9.

Genetică umană

A

Ob

 

3+3

 

 

8

 1. 10.

Histopatologie și diagnostic citologic

S

Ob

 

 

2+2

 

5

 1. 11.

Reproducere asistată

S

Ob

 

 

1+1

 

5

MODUL II. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL LABORATORULUI CLINIC

 1. 12.

Documentarea și implementarea sistemului de asigurarea calității în laboratorul clinic

A

Ob

2+1

 

 

 

8

 1. 13.

Managementul calitățíi în laboratorul de analize medicale

S

Ob

 

2+2

 

 

8

 1. 14.

Bioetică medicală

S

Ob

 

 

1+1

 

5

 1. 15.

Biostatistică medicală

S

Ob

 

 

1+1

 

5

 1. 16.

Activitatea de cercetare/ Practică de specialitate (10 ore/săpt. x 14 săpt. = 140 ore)

 

 

 

 

 

140 ore/sem

15

 1. 17.

Elaborarea tezei de disertaţie (10ore/săpt.x 14 săpt. = 140 ore)

 

 

 

 

 

140 ore/sem

15

 1. 18.

Total ore didactice pe saptamana

   

16

16

16

20

 

 

Total ECTS

   

30

30

30

30

120

 

* A = discipline de aprofundare          S = discipline de specializare         Ob = Obligatoriu

 

Coordonator program, 

Profesor dr. Veronica Lazăr