UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Biologie

Şcoala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul ECOLOGIE

Domeniul: Ştiinţa Mediului

 

 METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

 LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI  2019-2020

 

ORGANIZAT ŞI COORDONAT DE CĂTRE

ŞCOALA DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE ÎN DOMENIUL ECOLOGIE

  

 1. I. Norme de organizare


Concursul de admitere la studii universitare de doctorat, din sesiunea Septembrie 2019 în
cadrul Școlii de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie, Universitatea din Bucureşti, va avea loc conform Ordinului Ministrului Educaţiei Nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privindn organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat şi prezentei Metodologii.

 

Concursul de admitere la doctorat se organizează de către Școala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie în conformitate cu prevederile legale menționate, care vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare și postare pe pagina web a facultății
în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prezenta metodologie, care vor fi aduse la cunoștința potențialilor candidați prin afișare și postare pe pagina web a facultății:

http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=58:doctorat-in-stiinta-mediului&Itemid=108&layout=default


(2) Procedura de admitere la doctorat cuprinde:

 1. a. admiterea propriu-zisă la doctorat;
 2. b. alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;
 3. c. alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat.


(3) Admiterea la studiile universitare de doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, se
organizează de către Școala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie în septembrie 2019, prin concurs pentru:

 1. a. locuri finanțate de la buget cu bursă
 2. b. locuri finanțate de la buget fără bursă
 3. c. locuri cu taxă (Taxa anuală 6000 lei)

 

 I. Condiții generale de înscriere la concurs

 

 1. La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta  candidaţi care deţin diploma de absolvire sau de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri  Bologna (echivalente cu diploma de studii universitare de master), absolvenţii ciclului I şi II de studii universitare de licenţă şi master  (conform Legii nr. 288/2004), precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în privinţa taxelor de şcolarizare. Înscrierile se fac la Şcoala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie din cadrul Facultăţii de Biologie. Media minimă de absolvire a programului universitar (media anilor de studii) pentru înscriere la concurs trebuie să fie de 7,50.
 2. Înscrierile și concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se va desfășura conform calendarului aprobat de Senatul Universității din București:

 

 • Înscrieri: 2-16 septembrie 2019/L - J: 900 – 1630, V: 900-1400
 • Concurs: 17 Septembrie 2019, ora 1000
 • Data limita de afișare a rezultatelor: 23 Septembrie 2019
 1. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar pe care se vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele cu iniţiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat şi conducătorul de doctorat:
 • cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de masterat/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, fotocopie, nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;
 • Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:
 • copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte.

 

 1. Absolvenţii de master promoția 2019 care nu posedă încă diploma de absolvire (promoţia anului în curs) pot depune doar o adeverinţă din care să rezulte acest lucru.
 2. Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55. O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand
 3. Dosarul poate fi transmis online către secretariatul școlii doctorale la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima proba de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online acesta va conține și declarația pe propria raspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online.

 

III. Desfășurarea concursului

 

În sesiunea Septembrie 2019, admiterea la Școala Doctorală de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie se va realiza cu o comisie unică formată din minimum trei membri, selectați dintre conducătorii de doctorat cu expertiză în domeniul Știința mediului.

 

 1. IV. Colocviul de admitere va consta într-o singură probă orală care va urmări:

 

 1. prezentarea unui articol științific din aria tematică a proiectului doctoral selectată de candidat ce trebuie să se încadreze în subdomeniile de activitate ale școlii doctorale (menționate în tabelul de mai jos) – prezentare PowerPoint (se notează de la 1 la 10);
 2. prezentarea proiectului doctoral (a se vedea Nota) – prezentare PowerPoint (se notează de la 1 la 10).

 

Media finală se calculează ca medie ponderată a punctelor i) (40%) și ii) (60%). Diferenţierea la medii egale se va face pe baza mediei obținute din: nota de la punctul ii) şi mediile de absolvire ale programelor de licență (media celor trei ani de studii) și master (media celor doi ani de studii).

 

Pentru candidații care au absolvit învațământul superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri  Bologna (echivalente cu diploma de studii universitare de master) se va face media din nota de la punctul ii) și media de absolvire a programului de licență (media anilor de studii).

 

 

Principalele subdomenii de activitate ale Şcolii de Studii Universitare Doctorale

în Domeniul Ecologie

 

Subdomeniu*

Conducători de doctorat care coordonează lucrări

Observații

Dinamica structurii, rolului şi funcţiilor populaţiilor/speciilor în cadrul ecosistemelor

Prof. dr. Carmen POSTOLACHE*

Prof. dr. Geta RIŞNOVEANU*

Prof. dr.Angheluta VADINEANU*

Dinamica biodiversităţii/biostructurii şi capacităţii funcţionale a Capitalului Natural (CN) la nivel intra-ecosistemic

 

 Compoziţia, structura, procesele şi funcţiile ecosistemelor şi complexelor de ecosisteme (land/waterscapes)

 

Dinamica biodiversităţii/biostructurii şi capacităţii funcţionale a CN pe diferite  niveluri ierarhice ale organizării ecologice

Sisteme Socio-Ecologice (Sisteme cuplate Om-Natură)

Prof. dr. Costel NEGREI*

Prof. dr. Carmen POSTOLACHE*

 Prof. dr. Geta RIŞNOVEANU*

Prof. dr.Angheluţă VĂDINEANU*

 

Serviciile reprezintă contribuţiile potenţiale sau solicitate la bunăstarea oamenilor; implică analiza socială, evaluarea şi participarea Capitalului Social (CS)

Identificarea, cartarea şi evaluarea (monetară şi non-monetară) a serviciilor ecosistemelor şi complexelor de ecosisteme

Consideră atât componentele CN cât şi CS şi Capitalul fizic construit precum şi metabolismul social şi industrial; integrează fluxurile de masă şi energie între componentele CN şi Sistemele Socio-Economice

Indicatori şi indici pentru monitorizarea şi evaluarea integrităţii componentelor CN  şi sustenabilităţii SSE

Implică identificarea factorilor de comandă naturali, modificările climatice şi analiza politicilor de dezvoltare (factorii de comandă antropici)

 

*) Asocierea la subdomenii a conducătorilor de doctorat este relativă, fiind vorba de cercetare tipic inter- şi trans-disciplinară a unei echipe cu expertiză în abordarea complexităţii la scară spaţio-temporală asupra ansamblului domeniului de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate al şcolii doctorale. Activitatea şcolii doctorale se bazează nu numai pe expertiza conducătorilor de doctorat, dar şi a cercetătorilor din cadrul Centrului de Cercetare în Ecologie Sistemică, Ecodiversitate şi Sustenabilitate (CCESES) precum şi pe parteneriatul altor şcoli doctorale din cadrul Universităţii din Bucureşti (UB) sau din alte universităţi şi institute din ţară sau de la nivel european şi internaţional (ALTERNET, LifeWatch).

 

Notă: Ariile tematice propuse trebuie să se adreseze proceselor şi fenomenelor care vizează:

·         Dinamica, structura şi rolul populaţiilor/speciilor din ecosisteme terestre sau acvatice;

·         Dinamica compoziţiei, structurii şi funcţionării modulelor trofodinamice şi biocenozelor (inclusiv specii străine şi invazive);

·         Dinamica compoziţiei, configuraţiei structurale şi funcţiilor ecosistemelor sau complexelor de ecosisteme;

·         Evaluarea fluxurilor de resurse şi servicii/capacităţii funcţionale;

·         Evaluarea economică a resurselor şi serviciilor generate de către componentele Capitalului Natural (CN);

·         Caracterizarea compoziţiei şi structurii populaţiilor umane/capitalului social, respectiv a capacităţii sociale de reglare a relaţiilor dintre structura şi metabolismul sistemelor economice, şi structura şi capacitatea de suport a CN;

·         Evaluarea productivităţii primare şi secundare;

·         Caracterizarea circuitelor biogeochimice ale nutrienţilor, metalelor grele, radionuclizi sau alţi agenţi poluanţi;

·         Evaluarea resurselor genetice;

·         Indici de monitorizare şi evaluare a biodiversităţii, integrităţii structurale şi funcţionale (stării de sănătate) a componentelor structurii ecologice a CN sau indici de sustenabilitate a complexelor Socio-Ecologice (CSEce);

·         Metode şi procedee de evaluare a impactului şi riscului ecologic;

·         Modelarea conceptuală şi matematică a proceselor complexe din ecosisteme, complexe de ecosisteme si CSEce;

·         Bazele de date şi sistemele informaţionale suport în managementul Capitalului Natural (Bio şi Eco diversităţii) sau/şi a (CSECE);

·         Fundamentarea și Proiectarea Programului Transdisciplinar și Infrastructurii de Cercetare și Monitoring pe termen lung a Sistemelor Socio Ecologice ierarhizate din spațiul românesc: Componentă a Sistemului Suport pentru Guvernanța Dezvoltării Sustenabile.

 

 1. IV. Rezultatele concursului

Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (șapte). Mediile generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare.

 Rezultatele concursului de admitere sunt validate de Consiliul Școlii Doctorale și aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universitatii din Bucuresti, înainte de afisare. 

Lista unică a candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute se afișează în cel mult 48 de ore de la finalizarea concursului de admitere la sediul Școlii Doctorale/Facultatea de Biologie/Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate și pe pagina web a facultatii (www.bio.unibuc.ro).

Probele orale nu se contestă. Eventualele contestații privind aspecte de altă natură ale desfășurării concursului se depun la Secretariatul Școlii Doctorale, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în 2 (două) zile după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după afișarea rezultatelor finale.

Termenul de depune a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc finanțat de la buget este de 5 zile de la afișarea rezultatelor. Neprezentarea diplomei original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

 

 1. V. Dispoziţii finale


(1) Universitatea din Bucureşti percepe taxă de înscriere la concursul de admitere de la
candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. Taxa de
înscriere la concursul de admitere la Școala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie este 300 lei.


(2) Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite, la cerere, cu avizul
conducerii facultăţii, al Directorului General Administrativ şi cu aprobarea conducerii
Universităţii din Bucureşti.


(3) Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de
ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii
personalului didactic în activitate si personalului încadrat în Universitatea din
Bucuresti. Aceştia sunt scutiţi o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ
superior.


(4) Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se face de către
conducerea facultăţii în care funcţionează fiecare Şcoală Doctorală numai pe baza
actelor prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile
enunţate mai sus.


(5) Pentru cetăţenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe
cont propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni
extraordinare la propunerea Şcolii Doctorale şi cu aprobarea conducerii Universităţii
din Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii.

 

 

 

                 Decan,                                                            Director Şcoală Doctorală,   

       Carmen POSTOLACHE                              Prof. dr. Mariana Carmen CHIFIRIUC