Noul Program de Master de Microbiologie aplicată şi Imunologie este  acreditat si recunoscut de OBBCSSR pentru acordare ALP.

 

Coordonator program: Prof. univ. dr. Veronica Lazar.

 

Programul de Master de Microbiologie aplicată şi Imunologie se desfăşoară în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Biologie – fiind organizat de cadrele didactice din Departamentul de Botanică-Microbiologie – Universitatea din Bucureşti, în colaborare cu Departamentul de Genetică şi

Departamentul de Biochimie şi Biologie moleculară.

 

Masterul de Microbiologie aplicată şi Imunologie, are o dublă misiune, de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, care se încadrează în profilul Facultății de Biologie și specializarea Departamentului de Botanică-Microbiologie, propunându-și ca obiectiv major formarea de specialişti cu o pregătire profesională temeinică, teoretică și practică, cu o formație pluri- și interdisciplinară, care sa fie solicitati pe piata fortei de muncă, în laboratoare de cercetare sau de diagnostic.

 

Obiective:

 

 1. aprofundarea unor cunoştinţe fundamentale în domeniul microbiologiei aplicate și imunologiei clinice și experimentale, referitoare la: bazele moleculare ale interelației gazdă-agent infecțios, patologia, diagnosticul,  epidemiologia și controlul infecțiilor bacteriene, fungice și virale, dezvoltarea de noi strategii antimicrobiene, imunopatologia, aplicațiile metodelor imunologice în cercetare, microbiologia solului, apei, alimentului, industrială, ecologia microbiană, identificarea microorganismelor prin metode microbiologice, genetice și imunologice, asigurarea calității în laboratoarele de microbiologie și imunologie, bioinformatică aplicată în cercetarea microbiologică și imunologică și analiza datelor experimentale.
 1. formarea de competenţe și abilități, necesare atât pentru activitatea de cercetare în aceste domenii, cât și pentru angajarea absolvenților în laboratoarele de diagnostic și analiză cu profil microbiologic și imunologic;
 2. furnizarea unei programe adecvate pregării continue, postuniversitare pentru specialiștii care lucrează deja în laboratoare de profil, dar care doresc să-și reactualizeze cunoștințele în aceste domenii științifice.

 

Acest program de master este deschis absolvenţilor Facultăţilor de Biologie, Biotehnologie, Medicină umană și veterinară, Farmacie, Chimie, Politehnică,  Agronomie. Absolvenţii pot continua cercetările realizate în timpul masteratului, în cadrul Școlii Doctorale de Biologie, sub îndrumarea celor 4 conducători de doctorat din corpul didactic al acestui master.

 

La finalizarea studiilor, absolventilor Masterului de Microbiologie aplicată și Imunologie clinică li se deschid numeroase oportunitati in ceea ce priveste asimilarea lor pe piata muncii din România, reprezentate de: laboratoarele de microbiologie clinică și de sănătate publică, laboratoarele de control control microbiologic din industria farmaceutică, cosmetică, alimentară; laboratoarele de control al poluării microbiologice a mediului; laboratoare de carantină fitosanitară; laboratoare de serologie, imunohematologie sau imunocitologie; laboratoare de cercetare in institute bio-medicale, de protectia plantelor etc..

Masteratul se întinde pe durata a patru semestre si se va finaliza cu o lucrare de disertaţie în domeniul studiat (Anexa 1).

 

Forma de învăţământ: zi.

 

Cifra de şcolarizare: 40 absolvenţi cu studii superioare, pentru 20 locuri subvenţionate (cifră obţinută prin aplicarea prevederilor MECT privind subvenţionarea de la buget a locurilor de la masterat) si 20 locuri cu taxă.

 

Durata: 4 semestre, a 14 săptămâni, numărul mediu de ore pe săptămână: 14,8, orele de curs deţinând o pondere de 41,3%.

 

Forma de verificare: la majoritatea disciplinelor, verificarea este mixtă, incluzând examinare scrisă, orală, proiecte, referate.

 

 

Admitere 2018: Se organizează în luna septembrie si constă in două probe:

 

 1. Examen scris: cuprinde subiecte tip grilă și eseu pe probleme fundamentale din cursurile de bază de Microbiologie generală și Imunobiologie

 2. Interviu privind un subiect de interes din domeniile Microbiologie/Imunologie, ce ar putea deveni o temă de cercetare.

 

Tematica:

 

 1. Microbiologie generală

 • Conceptul modern de «microorganism»: (MO) si principalele grupe de MO: procariote (eubacterii și archaee) si eucariote . Poziția microorganismelor în sistemele actuale de clasificare a lumii vii (în regnuri și domenii).

 • Domeniul Prokaryotes: Conceptul de bacterie (antiteza procariote – eucariote).

 • Notiuni de anatomie bacteriană: 1) Peretele celular: clasificarea fenotipică a procariotelor, în funcție de prezenta, structura și gradul de dezvoltare a peretelui celular; compoziția chimică și structura tridimensională a mureinei – marker biochimic al peretelui celular bacterian; structura și semnificația biologică a peretelui celular la bacteriile Gram pozitive și Gram negative. Indepărtarea peretelui celular în laborator și aplicații practice ale protoplaștilor. 2) Structuri intraparietale: membrana plasmatică, citoplasma, nucleoid, plasmide, ribozomi, endospor. 3) Structuri extraparietale – capsula, pili, fimbrii – din categoria “adezinelor”, cu rol în aderența MO-lor la diferite substraturi si formarea de biofilme. Structura și funcțiile flagelului bacterian.

 • Metabolismul bacterian/microbian în general: definiție, căile metabolice principale: catabolismul și anabolismul; particularități specifice ale metabolismului microbian. Nutriția și clasificarea MO-lor dupa sursa de carbon utilizată. Clasificarea MO pe baza efectului direct al oxigenului asupra creșterii și metabolismului. Metabolismul energetic: clasificarea MO-lor în funcție de sursa de energie, de natura donorilor de electroni și a acceptorilor finali de electroni (respirația celulară aerobă, anaerobă și fermentația).

 • Creșterea și multiplicarea bacteriilor în laborator: Factorii limitanti ai creșterii MO în natură. Culturi de tip continuu și discontinuu. Curba de creștere a unei culture discontinue asincrone; semnificația practică.

 • Conceptul actual de «virus»: particularități definitorii și clasificare.

 1. Imunobiologie

 • Sistemul imunitar: caracterizare generala și proprietăți.

 • Componenta umorală specifică: Structura imunoglobulinelor (Ig). Hererogenitatea izotipică a Ig-lor: (clase și subclase de Ig; particularități structurale și functionale ale claselor de Ig).

 • Componenta umorală nespecifică: sistemul complement (SC); componente, activarea precursorilor inactivi și căile de activare în cascada a SC; funcția esențială a SC.

 • Componenta celulară nespecifică: sistemul fagocitar și fagocitoza; tipuri de fagocite și de fagocitoză (imuno/opsonică și neimună).

 • Componenta celulară specifică: sistemul limfoid. Organe limfoide primare și secundare și funcțiile acestora. Ontogenia și rolul diferitelor subpopulații de limfocite T. Limfocitele B – etape de diferențiere.

 

 

Bibliografie

 

Microbiologie generala

 

Imunobiologie

 

 

Date de contact:

 

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefon:  0736386115

 

 

 

 


 

 

PLAN DE  ÎNVĂŢĂMÂNT

Octombrie 2013 – iunie 2015

 

 

 

Planul de învăţământ este structurat în 4 semestre academice :

 

 • În primele 3 semestre, activitatea masteranzilor include activitate didactică (detaliată in tabel).
 • În semestrul IV, masteranzii desfăşoară numai activitate de cercetare.

 

Realizarea tuturor activitatilor oferă masteranzilor un numar total de 125 de credite transferabile (ECTS).

 

 

 

Repartizarea creditelor transferabile (ECTS) pe cele 4 semestre academice

 

 

ECTS Sem.I

ECTS Sem.II

ECTS Sem.III

ECTS Sem.IV

Activitate didactica

32

35

36

-

Activitate de cercetare

 

 

 

22

Total ECTS

32

35

36

22

 

 

 

 

Detalierea activităţilor didactice şi de cercetare

 

Nr. crt.

D  I  S  C  I  P  L  I  N  A

A/S *

Numar de ore (C+LP)

ECTS

Sem. I

Sem. II

Sem. III

Sem. IV

1

Microbiologie medicală

A

2 + 2

 

 

 

8

2

Micologie aplicată

S

2 + 2

 

 

 

8

3

Genetica microorganismelor şi biotehnologii moderne

A

2 + 2

 

 

 

8

4

Imunopatologie

A

2 + 2

 

 

 

8

5

Microbiologie industrială

A

 

2+2

 

 

8

6

Ecologie microbiană

S

 

2+2

 

 

8

7

Virologie medicală

A

 

2+1

 

 

7

8

Managementul şi analiza datelor experimentale

A

 

1+1

 

 

6

9

Aplicaţii ale bioinformaticii în genomica microbiană şi imunologie

A

 

1+1

 

 

6

10

Noi strategii antimicrobiene

S

 

 

2+2

 

8

11

Controlul microbiologic standardizat al produselor şi mediului

S

 

 

1+2

 

8

12

Metode convenţionale si moleculare de taxonomie microbiană

S

 

 

2+2

 

8

13

Imunofenotiparea celulelor procariote şi eucariote

S

 

 

1+1

 

6

14

Managementul calităţii în laboratorul de microbiologie şi imunologie

S

 

 

2+0

 

6

15

Activitatea de cercetare/ Seminar de literatură ştiinţifică (10 ore/săpt. X 14 săpt. = 140 ore)

A

 

 

 

140 ore/sem

10

16

Elaborarea tezei de disertaţie (10 ore/săpt. X 14 săpt. = 140 ore)

S

 

 

 

140 ore/sem

12

 

Total ore didactice pe saptamana

 

16

15

15

12

 

 

Total ECTS

 

32

36

35

22

125

 

* A = discipline de aprofundare          S = discipline de sinteza    

 

Coordonator program,

Profesor dr. Veronica Lazăr