Cursuri de zi, cu taxa, organizat in 4 semestre in care se prevad în medie 20 ore de activităţi didactice pe săptămână.

 

Fiecărui semestru îi corespunde un număr de 30 de credite, existând un număr de 120 de credite pe perioada studiilor de master.

 

Examenul de admitere va consta din două probe:  

O probă scrisă: scrisoare de intenţie.

O probă orală:

  1. Interviu pe baza scrisorii de intenţie.
  2. Prezentarea succintă (maxim 10 minute) a părţii originale din lucrarea de licenţă.

Prezentarea trebuie să conţină: Introducere. Ipoteze de lucru şi scopul urmarit. Metode. Principalele concluzii si perspective.

 

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studiile universitare de masterat în special absolvenţii unui master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii univesitare de licenţă, precum şi absolvenţii cu diplomă de finalizare a studiilor universitare de licenţă de lungă durată. Programul este deschis absolvenţilor din întreaga ţară.

 

Personal didactic


Prof. dr. MIHAILESCU Dan Florin

Prof. dr. DINISCHIOTU Anca

Prof. dr. COSTACHE Marieta

Prof. dr. IORDACHESCU Dana

Prof. dr. BABEŞ Alexandru

Prof. dr. VADINEANU Angheluţă

Prof. dr. POSTOLACHE Carmen

Prof. dr. RÎŞNOVEANU Geta

Conf. dr. RISTOIU Violeta

 

Misiunea fundamentală a programului de masterat este formarea de specialişti înalt calificaţi în domeniile ecologiei, biochimiei, biologiei moleculare, fiziologiei animale şi biofizicii, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul concurenţial actual.

Masterul este recomandat celor care au absolvit deja un master, adresându-se studenţilor buni şi foarte buni, cu înclinaţii şi aptitudini certe, motivare şi pasiune pentru munca de cercetare. Prin acest masterat se asigură o pepiniera de cercetatori şi cadre didactice care vor lucra în universităţi, institute de cercetare, centre de cercetare, clinici sau laboratoare bio-medicale din România, Uniunea Europeană sau din restul lumii.

Masterul îşi propune promovarea şi consolidarea educaţiei şi cercetării transdisciplinare, fiind un master inter-şcoli doctorale (Biologie, Biochimie şi Ecologie). Este un masterat care susţine educational proiectul strategic de infrastructură de cercetare al Universităţii Bucureşti, condus de Facultatea de Biologie “Platforma de cercetare în biologie şi ecologie sistemică.”

 

Abordarea multi şi transdisciplinară în biologie şi ecologie s-a diferenţiat în ultimul deceniu şi în mod special în ultimii ani, ca un demers proeminent şi necesar pentru a deschide o nouă perspectivă dezvoltării cunoştinţelor asupra complexităţii şi diversităţii fenomenelor şi formelor de viaţă, a relaţiilor directe şi indirecte dintre ele în cadrul sistemelor biologice, şi asupra complexităţii şi organizării ierarhice a naturii şi societăţii umane, în sisteme suport ale vieţii şi ale sistemelor socio-economice. Se pot diferenţia două tipuri majore de abordare multi şi transdisciplinară, care sunt promovate intens în strategiile şi programele de cercetare ale UE, SUA şi în stategia naţională şi regională a ţării noastre:

a) cercetari bio-moleculare sistemice sau de bio-complexitate, care integrează activităţile de cercetare genomică, transcriptomică, proteomică, investigare funcţională moleculară şi celulară folosind tehnici de investigare moderne integrate cu analiza bio-informatică, modelare matematică şi evaluare statistică;

b) cercetari de ecologie sistemică sau eco-complexitate, care permit identificarea şi descrierea la scară variabilă de spaţiu şi timp a componentelor structurale şi funcţionale (bio şi ecodiversitatea) ale capitalului natural şi ale complexelor ecologice socio-naturale (sistemelor socio-ecologice).

Integrarea cunoştinţelor generate de către cercetarile bio-moleculare sistemice, ecologia moleculară biologică, ecologia sistemelor industriale, ecologia sistemelor socio-econimice, şi producerea cunostinţelor transdisciplinare care sunt cerute de către noile strategii şi politici de dezvoltare economică, securitate ecologică şi securitate socială (dezvoltare sustenabilă) necesită crearea unui cadru structural şi funcţional adecvat acestui scop.

 

Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:

-          alinierea la standardele europene privind programele universitare de studii avansate.

-          necesitatea formării de specialişti cu expertiză în domeniu.

 

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:

 

1)  Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice achiziţionate în timpul studiilor de licenţă;

2)  Educarea rationamentului analitic şi formarea de abilităţi experimentale pe baza bagajului de informaţii acumulate;

3)  Dezvoltare personală;

4)  Însuşirea de competenţe în cercetarea ştiinţifică;

5)  Atragerea tinerilor absolvenţi în programe de cercetare care să le deschidă noi direcţii de acţiune şi să contribuie la creşterea calităţii învăţământului superior românesc

6)  Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

7)  Adaptarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ si cercetare ale ţărilor Uniunii Europene;

 

Asigurarea continuă a calităţii procesului de învăţământ se realizează prin:

 

- Personal didactic de înalta calificare care să-i motiveze pe studenţi prin conţinutul prelegerilor şi proiectelor experimentale, prin actualitatea abordărilor, prin metodele de lucru si prin exemplul personal

- Plan de Învăţământ supus, în permanenţă, înnoirilor de o manieră care va prezenta totuşi stabilitatea şi certitudinea unei pregătiri temeinice

- Participare a cadrelor didactice şi masteranzilor în echipe de cercetare mixte, pentru realizarea de proiecte de cercetare naţionale, europene, internaţionale

- Mobilitate a studentilor şi cadrelor didactice în cadrul programelor de cooperare: naţionale şi internaţionale: (Parteneriate), LLL-Erasmus, PC7.

 

Perspectivele profesionale ale absolvenţilor:

  • Institute de cercetare-dezvoltare în domeniul ştiinţelor exacte, ştiinţelor naturii, ştiinţelor medicale, medicină veterinară
  • Învăţământ universiar şi preuniversitar
  • Laboratoare cu profil biologic în sectorul medical uman şi veterinar, industria farmaceutică
  • Laboratoare de control al calităţii şi securitate alimentară din unităţi industriale de profil
  • Agenţii de mediu, direcţii de gospodărire a apelor, direcţii agricole şi silvice, oficii de cadastru şi organizarea teritoriului, primării, companii multinaţionale, mass-media, învăţământ formal, organizaţii neguvernamentale
  • Activităţi de cercetare ştiinţifică

Doctorat în domenii ale stiintelor exacte, stiintelor naturii, stiintelor medicale

 

 

 

Plan de invatamint

Semestrul I

Disciplina

Ore de

curs/sapt.

Ore lucrari

practice/sapt.

Forma de evaluare (E/V)

UCT

Genomica –transcriptomica

2

1

E

5

Concepte şi metode în fiziologia celulară şi moleculară

2

1

E

5

Sisteme populationale

2

1

E

5

 

Activitati de cercetare

0

11

V

15

 

Total

20

30

 

Semestrul al II-lea


Disciplina

Ore de

curs/sapt.

Ore lucrari

practice/sapt.

Forma de evaluare (E/V)

UCT

Semnalizare celuara 

2

1

E

5

Relatia dintre individ si mediul sau de viata. Mecanisme fiziologice

2

1

E

5

Organizarea ierarhica a comunitatilor 

2

1

E

5

 

Activitati de cercetare

0

11

V

15

 

 

 

Total

20

30

 

Semestrul al III-lea


Disciplina

Ore de

curs/sapt.

Ore lucrari

practice/sapt.

Forma de evaluare (E/V)

UCT

Metabolomica si proteomica 

2

1

E

5

Modelarea sistemelor biologice 

2

1

E

5

Impactul modificarilor globale asupra sistemelor biologice 

2

1

E

5

Activitati de cercetare 

0

11

E

15

 

Total

20

30

Semestrul al IV-lea

Disciplina

Ore de curs/sapt.

Ore lucr. practice/sapt.

Forma de evaluare (E/V)

UCT

Cercetare stiintifica si pregatirea lucrarii finale.

0

20

V

30

 

Total

20

30

 

 

Total UCT : 120