Director program Prof. dr. Anca Sârbu

 

Acest program de studii universitare post-licenţă se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti. Este organizat de către Departamentul de Botanică-Microbiologie şi Biochimie - Biologie moleculară, în colaborare cu Departamentul de Genetică, Departamentul de Anatomie, Fiziologie, Biofizică, Grădina Botanica “D. Brandza”, Muzeul de Istorie Naturală “G. Antipa” şi Asociaţia Grădinilor Botanice din România.

 

Misiune. Programul îşi propune formarea de specialişti competenţi şi performanţi, capabili să opereze cu noţiuni, concepte, metode şi tehnici din domeniile Taxonomie şi Biodiversitate într-un mod interrelat, corespunzător standardelor internaţionale, în acord cu necesităţile procesului general al conservării diversităţii biologice şi cu cerinţele pieţei muncii.

 

Obiective operaţionale:

 

 1. aprofundarea cunoştinţelor fundamentale şi formarea de concepte în domenii reprezentative, precum: taxonomie moleculară, probleme actuale de taxonomie clasică, criterii de taxonomie utilizate în filogenie, embriologie comparată cu implicaţii în taxonomie, noduri filogenetice, ecomorfologie, indicatori biologici, taxonomia fungilor, conservarea biodiversităţii, biostatistică şi modelare matematică;
 2. formarea de competenţe pentru activitatea de cercetare, dar şi pentru numeroase domenii aplicative precum: dezvoltarea şi implementarea programelor de mediu, reducerea poluării, agricultură şi combaterea dăunătorilor plantelor, horticultură, industria alimentară, industria farmaceutică şi cosmetică, inginerie genetică, culturi de ţesuturi şi celule, dezvoltarea băncilor de germoplasmă.

 

 

Desfăşurare. Programul de master are o durată de patru semestre şi se finalizează cu o lucrare de disertaţie, care conţine elemente de cercetare ştiinţifică şi care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale în domeniul studiat. Forma de învăţământ - zi, capacitatea de şcolarizare – 50 absolvenţi, durata – 4 semestre, a câte 14 săptămâni fiecare. Primele trei semestre includ atât activităţi didactice cât şi cercetare ştiinţifică. Semestrul al 4-lea este dedicat cercetării ştiinţifice şi realizării lucrării de disertaţie.

 

Admiterea la master (probă scrisă şi interviu) se organizează în Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti în luna septembrie a fiecărui an. Acest program de master este deschis absolvenţilor acelor facultăţi care operează cu noţiuni din domeniile Taxonomie şi Biodiversitate, precum: Facultatea de Biologie, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Medicină veterinară, Facultatea de Agronomie, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Biologie şi Geologie, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Facultatea de Silvicultă etc.

 

Activitatea didactică include şedinţe de curs, activităţi practice de laborator şi activităţi practice în teren.

 

Activitatea de cercetare. Masteranzii devin parteneri în activitatea de cercetare aflată în coordonarea cadrelor didactice, iar rezultatele lor se evaluează semestrial pe baza unui “Raport de activitate de cercetare”.

 

Facilităţi. Activităţile didactice şi de cercetare ale programului se desfăşoară în spaţiile de învăţământ şi cercetare ale Facultăţii de Biologie, dotate cu echipamente de comunicare şi laborator performante. Studenţii utilizează şi colecţiile botanice, zoologice şi micologice din dotarea laboratoarelor de specialitate, colecţiile vii şi conservate ale Grădinii Botanice şi au acces la toate publicaţiile existente în Biblioteca Facultăţii de Biologie şi la zece baze de date conectate la internet.

 

Perspective pe piaţa muncii: învăţământ preuniversitar şi superior, grădini botanice, arborete şi muzee de profil, institute de cercetare, administraţia ariilor protejate, agenţii pentru protecţia mediului, societăţi specializate în studii de impact, ONG-uri şi centre de educaţie ecologică, etc.

 Admiterea 2017: Se organizează în luna septembrie și constă in două probe:

 • Examen scris – 2 ore
 • Interviu privind o posibilă tematică de cercetare

 

Subiectele pentru examenul scris vor fi la alegere: din domeniul Botanică și respectiv din domeniul Zoologie.

Tematică și bibliografie


Botanică: Caracterele generale ale angiospermelor şi gimnospermelor

 

 • Sârbu, A., 1999. Biologie vegetală, Bucuresti, Editura Universitătii din Bucureşti, p:190-205
 • Anastasiu, P., 2008. Taxonomie vegetală, Bucureşti, Editura Universităţiidin Bucureşti; p:153-157; 168-170; 234


Zoologie: Ramuri evolutive ale metazoarelor

 

 • Matic, Z, Năstăsescu, M., Pisică, C., Solomon, N., Suciu, M., Tomescu, N., (1983), Zoologia nevertebratelor, Editura Didactică şi Pedagogică, p 45-51, 85
 • Staicu, A.C, (2005), Zoologie-Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, p 81, 339-354

 

Cadre didactice:

 • Prof. dr. Anca Sârbu, Departamentul de Botanică - Microbiologie

 • Prof. Dr. Ileana Stoica, Departamentul de Genetică

 • Prof. dr. Tatiana Sesan, Departamentul de Botanica-Microbiologie
 • Prof. dr. Dan Mihailescu, Departament de Anatomie, Fiziologie Animala si
  Biofizica
 • Conf. dr. Florin Aioanei, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară

 • Conf. dr. Paulina Anastasiu,Departamentul de Botanică şi Microbiologie

 • Conf. dr. Daniela Smarandache,Departamentul de Botanică - Microbiologie

 • Conf. dr. Andrea Cristina Staicu, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară

 • Lector dr. Crăciun Nicolae, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară

 • Asist. dr. Daniela Teodorescu, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară

 • Dr. Stan Melania, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

 

 

Plan de învățământ

Plan de invatamant