Începând cu data de 1 ianuarie 2021 nu se mai primesc teze de doctorat care nu sunt redactate conform instrucțiunilor din secțiunea: REDACTAREA TEZEI DE DOCTORAT (https://www.bio.unibuc.ro/index.php/scoala-doctorala/scoala-doctorala-de-biologie/65-redactarea-tezei-de-doctorat)

 • Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat. Susținerea publică a tezei de doctorat este reglementată de H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare ale H.G. nr.134/2016.

 • Termenul final de depunere a tezei de doctorat în vederea susţinerii publice este la încheierea celor trei ani de studii universitare de doctorat sau, după caz, la finalul perioadelor de întrerupere/prelungire. Susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc în termen de maximum un an de la momentul depunerii oficiale. Fac excepţie studenţii-doctoranzi care beneficiază de perioada de graţie conform H.G. nr.681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.40 şi/sau de amânare a susţinerii publice conform Legii nr.49/2013.

 • Secretariatul şcolii doctorale informează pe studentul-doctorand asupra termenului de verificare şi predare în vederea depunerii şi susţinerii tezei de doctorat. Informarea secretariatului se va face pe e-mail. Directorul școlii doctorale poate dispune și folosirea unor mijloace suplimentare de informare.


 • Şcoala doctorală înaintează cu adresă Biroului Doctorat teza de doctorat, în format electronic (WORD sau PDF într-un singur document ce va conține pagina de gardă, cuprins, etc.), ce urmează a fi analizei de similitudini.

 • Biroul Doctorat introduce teza de doctorat în vederea realizării analizei de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU, în conformitate cu procedura internă.

 • Raportul de similitudine este transmis de către Biroul Doctorat, în termen de 1(o) zi lucrătoare, directorului şcolii doctorale, conducătorului de doctorat şi secretarului Şcolii Doctorale. Dacă directorul Şcolii Doctorale este totodată şi conducătorul de doctorat, mesajul va fi trimis în CC şi decanului facultăţii. Conducătorul de doctorat completează rezoluția asupra raportului de similitudine (Anexa 3_Rezoluție pe baza analizei raportului de similitudini).

 • În cazul în care analiza raportului de similitudine confirmă existenţa elementelor constitutive ale unui plagiat, definit potrivit prevederilor legale, în consultare cu conducătorul de doctorat, directorul şcolii doctorale sau, după caz, decanul organizează analiza în proxima şedinţă a Consiliului Şcolii Doctorale. Directorul şcolii doctorale sau, după caz, decanul facultăţii notifică secretariatul şcolii doctorale şi Biroul Doctorat cu privire la rezultatul analizei Consiliului Şcolii Doctorale (inclusiv termenul de refacere al tezei de doctorat, dacă este cazul).

 • În cazul în care analiza nu confirmă existenţa elementelor constitutive ale unui plagiat, definit potrivit prevederilor legale, directorul Şcolii Doctorale sau, după caz, decanul facultăţii notifică studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi secretariatului Şcolii Doctorale că se poate organiza pre-susţinerea.

 • Teza de doctorat se prezintă în vederea pre-susţinerii în fața conducătorului de doctorat și a colectivului comisiei de îndrumare. Data pre-susținerii este precizată în cererea de pre-susţinere (Anexa 4_Cerere prezentare teză de doctorat în comisia de îndrumare), completată de studentul-doctorand, avizată de conducătorul de doctorat şi înregistrată la şcoala doctorală. Pre-susţinerea se va anunţa public pe site-ul şcolii doctorale cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.

 • Procesul de verificare şi de evaluare a tezei de doctorat de la data predării până la pre-susținere nu poate depăşi 30 de zile.

 • Ca rezultat al pre-susţinerii se completează avizul din partea comisiei de îndrumare (Anexa 5_Avizul comisiei de îndrumare). Dacă observaţiile şi recomandările comisiei de îndrumare presupun modificări substanțiale ale tezei, atunci rezoluția este în mod obligatoriu de NEAVIZARE, iar conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare fixează un termen de maximum 6 luni pentru refacerea tezei. În această situație, procedura se reia de la faza predării tezei pe bază de cerere (Anexa 1_Cerere către Secretariatul Școlii Doctorale).

 • Teza de doctorat se depune în mod oficial pe bază de cerere (Anexa 8_Cerere depunere teză de doctorat), la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit (3 exemplare) şi în format electronic împreună cu referatul de acceptare, rezoluţia (Anexa 3_Rezoluție pe baza analizei raportului de similitudini) asupra raportului de similitudine din partea conducătorului de doctorat, avizul comisiei de îndrumare și declarația de nonplagiat (Anexa 7_Declarație cu privire la originalitatea tezei de doctorat). Termenul final de depunere a tezei de doctorat în vederea susţinerii publice este la încheierea celor trei ani de studii universitare de doctorat sau, după caz, la finalul perioadelor de întrerupere/prelungire. Susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc în termen de maximum un an de la momentul depunerii oficiale. Fac excepţie studenţii-doctoranzi care beneficiază de perioada de graţie conform H.G. nr.681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.40 şi/sau de amânare a susţinerii publice conform Legii nr.49/2013.

 • Odată cu depunerea tezei de doctorat se va depune/completa dosarul conform listei (Anexa 19_Opisul actelor aflate în dosarul studentului-doctorand) Secretariatul şcolii doctorale va completa dosarul studentului-doctorand cu referatul preliminar (Anexa 6) privind parcursul studiilor universitare de doctorat. Regimul dreptului de autor este reglementat prin contractul de studii universitare de doctorat. Candidaţii care posedă acte de studii obţinute în străinatate vor prezenta traducerea în limba română a actelor respective împreună cu echivalarea acestora de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului de resort, certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale.

 • Comisia de doctorat propusă de conducătorul de doctorat se avizează de către Consiliul Şcolii Doctorale.

 • Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din care cel puţin doi specialişti îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii din Bucureşti. Cei propuşi pentru a fi membri în comisie trebuie să fie specialişti cu renume, cu preocupări şi contribuţii relevante pentru problematica tezei de doctorat şi să îndeplinească standardele interne ale Universităţii din Bucureşti şi ale şcolilor doctorale. Dintre cei propuşi ca referenți oficiali, în afara celor care fac parte din consorţiul „Universitaria, doar unul poate să fie, prin excepţie şi în cazuri bine justificate, afiliat la o altă instituţie decât universităţile de cercetare avansată din străinătate sau din ţară, institutele Academiei Române, Institutele Naţionale de Cercetare Dezvoltare, și alte instituții de cercetare de prestigiu din străinătate. Preşedintele comisiei de doctorat este directorul Şcolii Doctorale, decanul facultăţii în care funcţionează şcoala doctorală sau delegatul acestora, dar care să aibă gradul didactic de cel puţin conferenţiar. Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal gradul I sau gradul II sau au obţinut abilitarea. Din comisia de doctorat pot face parte cercetători din Institutele Naţionale de Cercetare Dezvoltare şi specialişti din alte ţări care îndeplinesc condiţiile prevăzute în H.G. nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • În cazul doctoratului în cotutelă şi în funcţie de prevederile acordului respectiv, comisia de doctorat este formată din specialişti din ambele instituţii și este prezidată de un reprezentant al instituției care găzduiește susținerea publică a tezei. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 specialişti dintr-o terţă instituţie de învăţământ superior.


 • Biroul Doctorat întocmeşte Dispoziţia pentru numirea comisiei şi trimite electronic, în format pdf, dispoziţia scanată secretariatului Şcolii Doctorale și Direcției Resurse Umane.

 • Secretariatul şcolii doctorale redactează adresele pentru membrii comisiei şi se asigură de transmiterea acestora. Acestea vor fi însoţite de formularele documentelor pentru plată.

 • Referenţii oficiali au obligaţia să depună/transmită referatele de analiză la secretariatul şcolii doctorale, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii tezei de doctorat, însoţite de CV-urile şi documentele de plată printre care și declarația contribuabilului (Anexa 12_Declarația contribuabilului)

 • În cazul în care cel puţin un referent oficial apreciază că teza nu îndeplineşte standardele de calitate, aceasta va trebui refăcută.

 • Conducătorul de doctorat comunică studentului-doctorand că teza trebuie refăcută şi fixează termenul pentru refacere, care nu trebuie să fie mai mare de 6 luni. Teza de doctorat refăcută se va supune unei noi verificări în vederea emiterii unui nou raport de similitudine. Teza de doctorat refăcută se depune la secretariatul Şcolii Doctorale cu acordul scris al conducătorului de doctorat. Referenții oficiali primesc electronic teza refăcută și transmit școlii doctorale fie confirmarea valabilității referatelor de analiză inițiale, fie referate de analiză actualizate.

 • În cazul în care unul dintre membrii comisiei de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul Consiliului Şcolii Doctorale şi cu aprobarea Rectorului.

 • Susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi organizată numai dacă toate referatele oficiale sunt favorabile.

 • Şcoala doctorală asigură accesul la conţinutul tezei de doctorat prin biblioteca de profil. Un exemplar al tezei de doctorat se predă pe bază de proces verbal la biblioteca facultăţii.


 • La dosarul studentului-doctorand, secretariatul va mai atașa următoarele documente, într-un exemplar:

                copia planului de învăţământ al studiilor universitare de doctorat;

                eventuale modificări intervenite în situaţia studentului-doctorand;

                raportul de similitudini; 

                procesul verbal de predare a unui exemplar de teză la biblioteca facultăţii;


 • Data, ora şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul Şcolii Doctorale cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită; tot atunci, anunţul susţinerii publice, în format WORD rezumatul tezei de doctorat, în format pdf, CV-ul studentului-doctorand (studentul-doctorand decide dacă CV-ul va conține și date personale) și CV-urile tuturor membrilor comisiei de doctorat (fiecare membru va decide dacă CV-ul va conține și date personale), se vor trimite electronic Biroului Doctorat în vederea postării şi pe pagina IOSUD. În cazul în care doctoratul se susţine într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se elaborează şi se difuzează în mod obligatoriu în limba română. Școala doctorală depune un exemplar tipărit al tezei de doctorat la biblioteca facultății cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită.

 • Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei de doctorat şi a conducătorului de doctorat/conducătorilor de doctorat în cazul cotutelei. În cazul în care unul dintre cei trei referenţi nu poate participa la susţinere, din motive bine întemeiate, trebuie să transmită preşedintelui comisiei votul scris înainte de desfășurarea susținerii publice (Anexa 17_Vot referent absent).

 • Dacă teza de doctorat este redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în limba respectivă.

 • Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”. Consiliile şcolilor doctorale vor stabili criteriile de acordare a calificativelor atribuite tezelor de doctorat.

 • În cazul în care comisia a hotărât atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, preşedintele comisiei comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor.

 • După susţinerea publică a tezei de doctorat, se redactează procesul-vebal al şedinţei de susţinere, semnat de preşedintele comisiei şi de toţi membrii prezenţi ai comisiei de doctorat.


 • În cazul acordării calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza elementele care urmează să fie refăcute sau completate, perioada ce i se acordă studentului-doctorand pentru refacere sau completare, şi va stabili termenul pentru o nouă susţinere publică a tezei de doctorat.

 • După refacere, se reiau etapele de la momentul trimiterii tezei de doctorat către referenţi. Aceştia vor elabora noi referate asupra tezei de doctorat refăcute. Pentru o nouă fixare a susţinerii publice se menţin termenele de la susţinerea iniţială.

 • Secretariatul Şcolii Doctorale va scana şi va încărca pe platforma online creată de Biroului Doctorat toate documentele, în format pdf, componente ale dosarului de susţinere într-un folder sub următoarea denumire: NUME NAȘTERE-Iniţiala-PRENUME (NUME DOBÂNDIT) student-doctorand-anul susţinerii-luna susţinerii (Exemplu : POP-A-Ioana (ION) -2019-02).

 • Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor, împreună cu documentele necesare conform opisului (Anexa 19_Opisul actelor aflate în dosarul studentului-doctorand), se încarcă electronic pe platforma creată de Biroul Doctorat al Universităţii din Bucureşti în termen de cinci zile lucrătoare de la data susţinerii publice. Școala Doctorală înaintează Biroului Doctorat, prin curierul intern, dosarul studentului-doctorand împreună cu două exemplare de teză şi declaraţia studentului-doctorand referitoare la opţiunile de publicarea a tezei.

 • Biroul Doctorat încarcă pe platforma electronică a Ministerului Educaţiei Naţionale dosarul de doctorat în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

 • În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza, Biroul Doctorat transmite școlii doctorale și studentului-doctorand adresa de invalidare transmisă de MEN. Consiliul Școlii Doctorale are obligația de a realiza în proxima sa ședință la care este invitat conducătorul de doctorat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data comunicării adresei de invalidare, o analiză internă a situației, stabilește un plan de măsuri și transmite directorului CSUD un punct de vedere referitor la invalidare. Consiliul Școlii Doctorale poate decide în cadrul Școlii Doctorale dacă teza de doctorat refăcută se încarcă doar cu avizul conducătorului de doctorat.

 • Studentul-doctorand are dreptul de a reface teza de doctorat în cel mult 12 luni de la data invalidării de către CNATDCU. Pentru ca teza de doctorat să poată să fie încărcată pe platforma electronică a MEN, ea trebuie în prealabil să fie avizată de către conducătorul de doctorat și de către Consiliul Școlii Doctorale. Dacă teza refăcută nu este avizată de Consiliul Școlii Doctorale, refuzul de avizare trebuie motivat. Dacă teza refăcută este avizată de către conducătorul de doctorat și de către Consiliul Școlii Doctorale, ea se depune la Biroul Doctorat în vederea încărcării pe platforma electronică a MEN și va fi analizată de către CNATDCU. Teza refăcută, avizată de conducătorul de doctorat, se depune la Biroul Doctorat în vederea încărcării pe platforma electronică a MEN și va fi analizată de către CNATDCU.

 • Teza de doctorat refăcută se va depune la Biroul Doctorat cu cel mult 15 zile înainte de expirarea celor 12 luni de la data invalidării de către CNATDCU în baza unui memoriu avizat de Consiliul Școlii Doctorale în care se precizează modificările aduse tezei.

 • În situația în care CNATDCU invalidează pentru a doua oară și forma refăcută a tezei de doctorat, titlul de doctor nu se acordă iar studentul-doctorand este exmatriculat. În asemenea situații, Consiliul Școlii Doctorale analizează situația în proxima sa ședință, decide asupra măsurilor cu privire la conducătorul de doctorat, și comunică directorului CSUD rezultatul analizei sale.

 • Atribuirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului de resort, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

 • Diploma de doctor se redactează conform prevederilor legale pe baza ordinului ministrului de resort şi se eliberează de Universitatea din Bucureşti. În cazul în care ordinul de ministru nu menționează calificativul acordat de comisia de susținere, la cererea studentului-doctorand se poate elibera și o adeverință / un certificat care să menționeze calificativul.

 • Înmânarea diplomei de doctor poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice.

 

Anexa 1_Cerere către Secretariatul Școlii Doctorale (Pdf / Word)

Anexa 3_Rezoluție pe baza analizei raportului de similitudini (Pdf / Word)

Anexa 4_Cerere prezentarea tezei de doctorat în comisia de îndrumare (Pdf / Word)

Anexa 5_Avizul comisiei de îndrumare (Pdf / Word)

Anexa 7_Declarație cu privire la originalitatea tezei de doctorat (Pdf / Word)

Anexa 8_Cerere depunere teză de doctorat (Pdf / Word)

Anexa 9_Propunere comisie analiză teză de doctorat (Pdf / Word)

Anexa 12_Declarația contribuabilului (Pdf)

Anexa 13_Cerere susținere publică teză de doctorat (Pdf / Word)

Anexa 13bis_Declarație concordanță teză depusă (Pdf / Word)

Anexa 17_Vot referent absent (Pdf / Word)

Anexa 18_Declarație publicare teză de doctorat (Pdf / Word)

Anexa 19_Opisul actelor aflate în dosarul studentului-doctorand (Pdf)

Model Listă de publicații din conținutul tezei de doctorat (Word)

Procedură privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat în vederea susţinerii publice și transmiterea la Ministerul Educației

Ordinul nr. 5229/2020 - Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat