Înscrierile se fac la Școala Doctorală de Biologie, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 91-95, sector 5, București sau online la adresa: secretariat@bio.unibuc.ro. Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele documente într-un dosar, pe care se va scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat şi conducătorul de doctorat propus:

Pentru actele care vor fi certificate de secretariat conform cu originalul, candidații vor aduce la înscriere documentele originale.

 • Fişă de înscriere - formular tip (Word / Pdf)   
 • 2 fotografii tip buletin; 
 • Copie după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc); Format Pdf pentru înscrierea online
 • Certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale în prezența documentului originalFormat Pdf pentru înscrierea online
 • Certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale în prezența documentului originalFormat Pdf pentru înscrierea online
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale în prezența documentului originalFormat Pdf pentru înscrierea online
 • Diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale în prezența documentului originalFormat Pdf pentru înscrierea online
 • Diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale în prezența documentului original. Absolvenţii de master promoţia 2023 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat. Format Pdf pentru înscrierea online

Pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei  limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;

 • Memoriu de activitate ştiinţifică (Model); Format Pdf pentru înscrierea online
 • Lista lucrărilor științifice publicate in extenso și sub formă de rezumat (Model); Format Pdf pentru înscrierea online
 • Copii ale lucrărilor științifice publicate in extenso și sub formă de rezumat; În cazul lucrărilor publicate sub formă de rezumat, se anexează la dosar copie după: rezumat, coperta volumului de rezumate, etc. Format Pdf pentru înscrierea online
 • Formular în care se propune tema în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific (Model); Format Pdf pentru înscrierea online. Formularul cu titlul tezei de doctorat trebuie avizat/semnat și de conducătorul științific
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (se achită la sediul facultății, la înscriere). Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere.
 • Proiectul doctoral 

Structura proiectului doctoral va fi următoarea:

   • Titlul proiectului (care trebuie să fie adecvat scopului);
   • Motivație, impact (se referă la importanța cercetărilor preconizate din punct de vedere științific și social);
   • Stadiul actual al cunoașterii (se realizează pe baza a cel puțin 20 de articole științifice de sinteză și originale recente și foarte recente, care vor fi citate în text (max. 2 pagini);
   • Scop și obiective principale (o teză de doctorat are un scop bine precizat și câteva obiective care să se adreseze problemelor punctuale care vor fi probabil elucidate);
   • Plan experimental și metodologie pe cei trei ani și principalele metode ce vor fi folosite (max. 2 pagini);
   • Rezultate așteptate (max o jumătate de pagină);
   • Contribuții originale potentiale pe plan național și internațional (max. o jumătate de pagină);
   • Bibliografie

Proiectul doctoral va fi redactat pe format A4, toate marginile de 2,5 cm, font Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând, text aliniat justify.

Proiectul doctoral, Memoriul de activitate și Lista lucrărilor științifice publicate, toate în format Pdf, se trimit în ziua depunerii dosarului la secretariat și la adresa de mail otilia.zarnescu@bio.unibuc.ro

Prezentarea PowerPoint se trimite prin e-mail cu cel puțin 1 zi înainte de colocviul de admitere la doctorat, până pe data de 24 iulie 2023.

 • Dosarul poate fi transmis online către secretariatul școlii doctorale la adresa secretariat@bio.unibuc.ro pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online (Model declarație pe propria răspundere).
 • Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat. 

 • Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55.

 • Suplimentar, pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul dintre următoarele documente:

  (a) copie simplă de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale; Format Pdf pentru înscrierea online
  (b) adeverinţă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial); Format Pdf pentru înscrierea online
  (c) adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate; Format Pdf pentru înscrierea online
  (d) adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în activitate sau pensionat a unui părinte. Format Pdf pentru înscrierea online