În ultimele decenii, baza teoretică a Ecologiei a fost marcată de o serie de achiziții majore atât în plan teoretic cât și în ceea ce privește modul de abordare, identificare și caracterizare a mediului, modul de înțelegere și caracterizare a relațiilor dintre natură și societatea umană și a impactului activităților umane asupra diversității biologice, ecologice și capacității de funcționare și suport a componentelor mediului.

Ecologia s-a diferențiat ca un domeniu de integrare multi- și transdisciplinară, elementele teoretice cheie ale acestei științe sunt strâns legate de recunoașterea organizării ierarhice a naturii în sisteme ecologice, sisteme suport ale vieții. Pentru a sublinia caracterul transdisciplinar și integrator al acestei științe s-a adoptat conceptul de Ecologie sistemică concept care, în contextul actual, se identifică cu Știința mediului și răspunde cerințelor formulate pe plan internațional care se adresează sistemelor socio-ecologice.

Înțelegerea și interpretarea corectă a complexității și dinamicii mediului nu este posibilă atât timp cât se menține abordarea sectorială, care presupune interpretarea mediului ca ansamblul factorilor de mediu: apă, aer, sol, biota etc.. 

În acest context, Secţia de Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti are o personalitate distinctă:

  • Este singura instituţie de învățământ superior din România care abordează problematica mediului înconjurător în conformitate cu teoria sistemică, având un plan de învăţământ structurat corespunzător.

În conformitate cu această teorie, mediul reprezintă o ierarhie de sisteme ecologice, care includ atât sistemele naturale şi seminaturale cât şi sistemele sociale şi economice, organizate la diferite scări de timp şi spațiu. Studiul corect al acestor structuri complexe, din punct de vedere al organizării şi funcţionării, necesită o abordare integratoare, multi-, inter- şi trans-disciplinară.

  • În Facultatea de Biologie prin Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate, au fost promovate programe de studiu pentru nivelul de licenţă în cadrul Secţiei de Ecologie şi Protecţia Mediului, master în Managementul Integrat al Capitalului Natural/Sustainability of Soecio-Ecological Systems, care să răspundă acestei noi cerinţe. Forma actuală a programelor curriculare reprezintă o adaptare a structurilor create anterior, la cerinţele noilor prevederi legale şi ale modelului de dezvoltare sustenabilă.
  • Abordarea integrată/ sistemică a fost testată în cadrul unor proiecte internaţionale, didactice (TEMPUS, NOE, SOCRATES-ERASMUS, ERASMUS+) şi de cercetare (NICOLAS, ERMAS, FAEWE, AQUAMONEY, FARO, BIOFORUM, RIVFUNCTION, SOBIO, ECOPOTETIAL etc.) şi s-a dovedit a fi compatibilă cu cea a altor structuri similare de la nivel internaţional. Recunoaşterea internaţională a Departamentului de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate, prin integrarea sa în numeroase reţele universitare şi de cercetare, prin decernarea unuia dintre cele 10 premii UNESCO pentru formarea resursei umane în domeniul Ecotehniei, reprezintă o dovadă a eficienţei structurii create şi dezvoltate şi a corectitudinii abordării.
  • Planurile de învăţământ sunt îmbunătățite continuu în acord atât cu dezvoltarea cunoaşterii în domeniu, cât şi cu cerinţele de organizare, restructurare şi adaptare a învăţământului românesc la tendinţele internaţionale. Noul plan de învăţământ are un caracter transdisciplinar, este bazat pe abordarea integrată a mediului în acord cu complexitatea organizării acestuia. Ca urmare, se asigură pregătirea absolvenţilor ca utilizatori ai cunoaşterii, capabili să identifice probleme specifice domeniului, să identifice surse informaţionale pe baza cărora să dea soluţii adecvate.
  • Procesul didactic este susţinut, mai ales la nivelele de master şi doctorat, de componenta de cercetare a departamentului care a fost evaluată şi acreditată de CNCSIS ca “Centru de cercetare de excelenţă” şi care este inclusă în reţele de excelenţă internaţionale, asigurând astfel o solidă pregătire a resursei umane.
  • Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate este singura instituţie acreditată pentru a oferi programe de master în domeniul Ecologiei sistemice - știința mediului dând posibilitatea perfecţionării pregătirii de bază a absolvenţilor în acest domeniu.
  • Prin oferta echilibrată de discipline ecologice şi manageriale, Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate oferă, după susţinerea licenţei, posibilitatea angajării în domenii diverse ale managementului/ gestionării pe baze ştiinţifice a capitalului natural, a relaţiilor sale cu componentele sistemelor socio-economice precum şi în domeniul educaţiei ecologice.