Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate (DESS) s-a dezvoltat în cadrul Universităţii din Bucureşti ca o platformă mixtă de formare şi perfecţionare a resursei umane şi de cercetare fundamentală şi aplicată capabilă să promoveze abordarea transdisciplinară şi principiile teoriei ecosistemice şi să răspundă obiectivelor orientate către cunoaşterea şi gestionarea naturii şi a societăţii umane, dezvoltarea, testarea şi punerea în practică a principiilor dezvoltării sustenabile.

În Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti, prin DESS, au fost promovate programe de studiu in domeniul Științei mediului pentru nivelul de licenţă în cadrul Secţiei de Ecologie şi Protecţia Mediului, master în Managementul Integrat al Capitalului Natural / Sustainability of Socio-ecological Systems (organizat în limba engleză), care să răspundă cerinţelor actuale de dezvoltare sustenabilă ale societăţii. DESS este singura instituţie de învăţământ superior din România acreditată pentru a oferi programe de master în domeniul Ecologiei sistemice, dând posibilitatea perfecţionării pregătirii de bază a absolvenţilor în acest domeniu.

Forma actuală a programelor curriculare reprezintă o adaptare continuă a structurilor create anterior, la cerinţele noilor prevederi legale, a cerințelor de pe piața muncii şi ale modelului de dezvoltare sustenabilă.

În domeniul formării şi dezvoltării resursei umane, DESS a coordonat şi implementat o serie de proiecte cu finanţare naţională sau europeană. În acest domeniu, DESS este deţinătorul, din anul 1992, a catedrei Unesco - Cousteau de Ecotehnie, co-fondator al reţelei cadrelor UNESCO – Cousteau la nivel european şi global şi promotor al programului MAB - UNESCO de educaţie şi formare a resursei umane în Ecotehnie.

Pentru implementarea şi promovarea consecventă a programului de Ecotehnie, bazat pe integrarea multidisciplinară, DESS, prin catedra UNESCO – Cousteau de Ecotehnie, a primit unul dintre cele zece premii UNESCO acordate cu ocazia aniversării a 10 ani de la lansarea programului catedrelor UNITWIN al UNESCO (Paris/Octombrie/2002).

Pentru atingerea obiectivelor de cercetare ştiinţifică şi de formare a resursei umane înalt calificate, DESS colaborează cu:

  • Şcoala doctorală in ecologie,
  • Centrul de cercetare în ecologie sistemică şi sustenabilitate (CCESS) care integrează laboratoarele din sediul Facultăţii de Biologie din Bucureşti şi cele din staţiunile de cercetare localizate în Sinaia (pentru cercetarea sistemelor montane) şi Brăila (pentru cercetări în Sistemul Dunării inferioare);
  • Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB)
  • Centrul de Cercetări pentru Protecția Mediului și Valorificarea Deșeurilor (PROTMED)

Potenţialul şi performanţa în cercetare s-au concretizat în recunoaşterea la nivel naţional prin acreditarea ca Centru de excelenţă (CNCSIS–MEC/2001, 2006) şi la nivel internaţional prin includerea într-o serie de rețele de excelenţă. 

DESS colaborează strâns cu colective ale unor universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din Europa. Cele mai importante reţele de cercetare în care este inclus DESS sunt:

  1. Reţea europeană de excelenţă: European Network of Excellence (NoE) for Inter and Trans-disciplinary Research on Complex Relationship between Ecosystems, Biodiversity and Society (ALTER-Net);
  2. Network of Sites for Long Term Socio-Ecological Research and Monitoring (LTSER);
  3. Lanscape’s Europe Network/ Headquarter Alterra/ Wageningen/ Netherlands;
  4. European Nature Conservation Network/ Headquarter ECNC – Tilburg/ Netherlands;
  5. Reţeaua Naţională pentru Cercetări Socio-Ecologice pe Termen Lung  (RNCSETL) (Coordonator: DESS-UNIBUC);
  6. LIFE WATCH -infrastructura distribuită în spaţiul european, pentru cercetarea multi şi transdisciplinară a dinamicii, compoziţiei, configuraţiei structurale şi capacităţii funcţionale a componentelor Biodiversităţii/ Capitalului Natural (BD/CN).

În ultimii ani, DESS a implementat numeroase proiecte de cercetare câştigate prin competiţie la nivel naţional (CEEX, CNCS, PNCDI, PNCD II) și internaţional (4 PC 6 şi 6 PC7, 1 Life+ şi 1 bilateral: Ro-F şi 2 CE, 4 HORIZON 2020).

DESS împreuna cu CCESS prin proiecte de cercetare au reușit să atragă peste 30% din totalul fondurilor de cercetare absorbite de Universitatea din București din fonduri externe.

Performanţele ştiinţifice şi cele din domeniul aplicativ (Proiect Life/Natura/1999 şi Life +/ENVeurope/2010) au susţinut rolul de iniţiator şi promotor pe care DESS l-a îndeplinit în proiectarea şi dezvoltarea reţelei naţionale pentru cercetări ecologice de lungă durată (NLTER) şi în integrarea acesteia în reţelele similare de la nivel european (ELTER/Aprilie/2004) şi cea de la nivel global (ILTER/ Septembrie/ 2003).

Obiectivele DESS răspund celor mai noi orientări şi mecanisme promovate în planurile naţionale de educare şi cercetare (ex. Programul A-Consorțiu/ CNCSIS; Programul CEEX-ANC; Program master şi doctorat/MEC) şi în programele cadru – UE (ex. NoE-FP6 şi FP7; IP-FP6 şi FP7), ale ESF (Fundația Europeană pentru Ştiinţă) şi, nu în ultimul rând, acestea corespund iniţiativelor internaţionale ale NSF-US (Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă a SUA) pentru dezvoltarea Reţelei Internaţionale pentru Cercetări Socio-Ecologice pe Termen Lung (ILTSER net), UNEP (Programul ONU pentru Mediu) vizând “Millenium Ecosystem Assessment” sau Evaluarea si Cartarea Serviciilor Ecosistemice (UE/MAES).

EU e-Privacy Directive