Acreditat ARACIS în domeniul Biologie; Invăţământ cu frecvenţă; Predare în limba engleză

Responsabilul programului de studii:
Prof. Dr. Dan Florin Mihăilescu
Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică,
Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti,
e-mail: dan.mihailescu@bio.unibuc.rod.f.mihailescu@gmail.com
tel: 021.3181569; fax: 021.3181573

 Departamentele din cadrul Facultăţii de Biologie, Universitatea din Bucureşti organizatoare:

 • Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică (DAFAB)
 • Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară (DBBM)

Misiunea programului de studii propus este de a forma specialişti în bioinformatică, apţi să aplice cunoştinţele şi aptitudinile dobândite în diverse domenii ale ştiinţelor vieţii, realizând o cercetare de înal nivel în laboratoarele din universităţi, institute sau private. Interdisciplinaritatea programului propus va asigura pregătirea de specialişti care sunt capabili să aplice metodele specifice diferitelor ramuri ale biologiei moleculare (ştiinţele „-omice”) pentru a produce informaţie biologică, să analizeze cantităţile mari de informaţie biologică utilizând metode computaţionale specifice bioinformaticii şi să utilizeze metodele computaţionale pentru a realiza predicţii pe baza datelor experimentale. 

Obiectivele programului propus sunt:

 • Obţinerea de competenţe în domenii producătoare de date biologice: genomică, transcriptomică, proteomică, farmacogenomică;
 • Dobândirea de competenţe în gestionarea şi analiza datelor biologice prin aplicarea de metode specifice bioinformaticii;
 • Achiziţia de cunoştinţe şi deprinderea de tehnici necesare studiului dinamicii moleculare in silico;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale, a capacităţii de a gândi interdisciplinar şi de a face conexiuni între informaţii cu aplicabilitate în bioinformatică;
 • Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor în bioinformatică;
 • Dezvoltarea capacităţii de a realiza cercetare ştiinţifică de calitate. 

Oportunităţi de perfecţionare a studenţilor

Incă de pe durata studiilor studenţii vor avea posibilitatea de a efectua practică în laboratoarele care ţin de centrele de cercetare afiliate celor două departamente implicate în organizarea acestui program de studii:

 • Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli - Neurobiologie şi Fiziologie Moleculară (BCUM-NFM), afiliat DAFAB;
 • Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli -  Biologie Moleculară (BCUM-BM), afiliat DBBM şi
 • Centrul  de Cercetare de Biochimie şi Biologie Moleculară  (CCBBM), afiliat DBBM. 

Adiţional, studenţii vor avea acces la laboratoarele (https://erris.gov.ro/Department-of-Bioinformatics ; http://erris.gov.ro/DMI-PCBE ) din cadrul Platformei de Cercetare in Biologie si Ecologie Sistemica (PCBE) şi pot beneficia de burse şi granturi oferite de Institutului de Cercetare al Universităţii din Bucureşti (ICUB - http://icub.unibuc.ro).

Examenul de admitere va consta în:

Miniculegere de teste grila 

 • Proba orală: Prezentarea succintă (maxim 10 minute) a părţii originale din lucrarea de licenţă. Prezentarea trebuie să conţină: Introducere. Ipoteze de lucru şi scopul urmarit. Metode. Principalele concluzii şi perspective.                   

Analiza corelaţiei programului de studii cu cerinţele pieţei muncii:

        Bioinformatica este un domeniu a cărui importanţă este semnificativă în contextul în care zilnic se produc cantităţi crescătoare de date biologice. Pentru lucrul cu astfel de informaţii sunt necesari specialişti în bioinformatică dedicaţi stocării, identificării, procesării, analizei sau vizualizării acestor date. Un avantaj suplimentar ar fi ca aceşti specialişti să posede un bagaj de cunoştinţe solide în domeniile biologiei producătoare de date biologice, respectiv ştiinţele „omice”, care să ghideze interpretările datelor şi rafinarea metodelor de analiză. In acest context, prezentul program de studii îşi propune formarea de specialişti capabili nu doar să analizeze şi să efectueze predicţii bazate pe datele experimentale utilizând metode computaţionale, ci şi să obţină date experimentale, având o bună înţelegere a metodelor de biologie moleculară utilizate. Aceste competenţe sunt extrem de necesare atât în mediul academic, cât şi în mediul economic, servind fie pentru activităţi de cercetare, fie pentru interpretarea datelor obţinute în laboratoarele de analize biomedicale. 

Utilitatea bioinformaticii nu se limitează doar la a oferi metode de analiză a datelor, ci se extinde la a realiza predicţii pe baza datelor experimentale şi la a ghida experimentele pentru a răspunde la întrebările care rezultă din analiza bioinformatică a datelor. Date fiind acestea, în actuala piaţă de muncă există o mare cerere pentru bioinformaticieni. Acest fapt este extrem de evident în străinătate, unde marile companii farmaceutice, biotehnologice sau dezvoltatoare de software sunt extrem de interesate pentru a găsi indivizi capabili să lucreze cu cantităţi imense de date biologice sau provenite din clinică (Alaina G. Levine, An Explosion Of Bioinformatics Careers, Science, 13.06.2015). De asemenea, în străinătate există un număr mare de poziţii pentru bioinformaticieni în mediul academic, fiind căutaţi doctoranzi, postdoctoranzi sau cercetători cu calificare în bioinformatică. Intrucât limba de predare a masterului este engleza, absolvenţii acestui master vor putea viza ocuparea unui loc de muncă de bioinformatician în străinătate.

In România, bioinformaticienii încep să fie căutaţi pentru analiza de date (genetice, de spectrometrie de masă, etc), dezvoltarea de programe care însoţesc echipamentele de laborator (echipamente pentru PCR, pentru microarray, etc) sau pentru vânzarea a astfel de echipamente. Atât laboratoare de cercetare, cât şi laboratoarele private de analize se confruntă cu probleme legate de: (i) lipsa programelor de analiză de date care să poată fi utilizate într-o modalitate similară indiferent de echipamentul utilizat pentru înregistrarea datelor; (ii) lipsa de reproductibilitate a rezulatelor analizei datelor, aspect datorat subiectivismului utilizatorului în alegerea parametrilor utilizaţi pentru analiza datelor; (iii) lipsa de instruire în domeniul bioinformaticii a personalului, ceea ce împiedica exploatarea la potenţial maxim a datelor înregistrate; (iv) alegerea dificilă a unui program de analiză de date perfect adaptat nevoilor laboratorului; (v) dificultăţi în a opera cu bazele de date existente şi în a posta informaţiile obţinute într-o baza de date. Prin intermediul acestui program masteral vom pregăti specialişti capabili să rezolve problemele enumerate mai sus.

Intr-un laborator de analize, fie în scop de cercetare, fie comerciale, absolvenţii acestui program masteral se vor integra realizând activităţi care suportă analizele realizate prin utilizarea metodelor specifice bioinformaticii pentru analiza datelor, vor putea aplica metodele de biologie moleculară însuşite pentru a obţine date pe care ulterior le vor analiza sau vor fi implicaţi în dezvoltarea de metode şi algoritmi necesari pentru a răspunde unei nevoi specifice a laboratorului. Pe de altă parte, absolvenţii masterului vor putea continua pregătirea profesională prin realizarea studiilor doctorale, după care se vor putea implica în activităţi educaţionale, fie urmând o carieră academică, fie participând la instruirea şi perfecţionarea personalului laboratoarelor. Având o pregătire prealabilă în domeniul medical, absolvenţii acestui master vor putea realiza activităţi de bioinformatică medicală. Competenţele acestora sunt utile pentru stabilirea de tratamente personalizate (farmacogenomica), respectiv pentru identificarea medicamentului care va funcţiona optim raportat la profilul genetic al pacientului. 

Datorită nevoii curente de specialişti în domeniul bioinformaticii, considerăm ca masterul Applied Bioinformatics for Life Science (Bioinformatică aplicată în ştiinţele vieţii) este în acord cu cerinţele pieţei muncii. Disciplinele care vor fi predate studenţilor vor asigura pregătirea de specialişti apţi să răspundă problemelor cu care se confruntă în prezent laboratoarele de analize şi care, prin activitatea lor, vor aduce beneficii suplimentare laboratorului în care sunt angajaţi.

Planul de invatamint

Fisele disciplinelor