ADMITEREA LA FACULTATEA DE BIOLOGIE:
ON-LINE / SEDIUL FACULTĂȚII

 

REZULTATE ÎNSCRIERE

 

ÎNSCRIERE

11 – 14 septembrie 2023

 

Pentru sesiunea septembrie 2023 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie online accesând platforma informatică

https://admitereonline.unibuc.ro/

 sau fizic (prin depunerea unui dosar care va conține toate actele necesare înscrierii) la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5, București.


- Candidații care se înscriu on-line NU trebuie să vină la sediul Facultății de Biologie.

- Candidații care doresc să se înscrie la sediul Facultății de Biologie trebuie să respecte următorul program:

Luni – Vineri – orele 9.00 – 14.00

 

Locuri libere master pentru septembrie

  

Modalitate de concurs:
- Proba 1 - Examen
- Proba 2 - Interviu

Media minimă de admitere este 7 (şapte)

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
     - nota obţinută la examenul de licență;
     - media anilor de studii la programul de licență.

Fiecare candidat poate opta pentru 1 sau 2 programe de master, în care menționează programul / programele de studii în ordinea preferințelor.

La fiecare opțiune de program de studii se trece și preferința pentru buget sau taxă.

Nu se acceptă schimbarea ordinii opțiunilor.

Informațiile despre tematica si bibliografia de examen se pot accesa la fiecare departament în parte, accesând linkul:

bio.unibuc.ro - https://www.bio.unibuc.ro/index.php/departamente

 

PROGRAMARE EXAMENE ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE

16-20 septembrie 2023

PROBELE DE CONCURS SE VOR DESFĂȘURA FAȚĂ ÎN FAȚĂ

 

 Programarea examenelor este următoarea:

1.BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARĂ

- 18.09.2023 - Proba scrisa – ora 9, Laborator Biochimie I, parter (Sediul din Splaiul Independentei)

- 20.09.2023 - Interviu – ora 9 – Laborator Biochimie I, parter (Sediul din Splaiul Independentei)

2. BIOCHIMIE CLINICĂ APLICATĂ

- 17.09.2023- Proba scrisa – ora 10, Laborator Biochimie I, parter (Sediul din Splaiul Independentei)

- 18.09.2023- Interviu – ora 12– Laborator Biochimie I, parter (Sediul din Splaiul Independentei)

3.BIOLOGIE MEDICALĂ

- 18.09.2023 - Proba scrisa – ora 10, sala 1 (Sediul din Splaiul Independentei)

- 20.09.2023 - Interviu– ora 10, sala 1 (Sediul din Splaiul Independentei)

4.GENETICA APLICATĂ SI BIOTEHNOLOGIE

- 19.09.2023- Proba scrisa – ora 10, Amf. Brandză (Sediul din Gradina Botanică)

- 20.09.2023- Interviu -ora 10, Laborator Genetica B, et.1 (Sediul din Gradina Botanică)

5.MICROBIOLOGIE APLICATĂ SI IMUNOLOGIE

- 19.09.2023 - Proba scrisa – ora 12, Amf. Brândză (Sediul din Gradina Botanică)

- 20.09.2023 - Interviu - ora 12, Sala Lucrari practice Microbiologie, etaj 1 (Sediul din Gradina Botanică)

6.LABORATOR MEDICAL

- 19.09.2023 - Proba scrisa – ora 9, Sala Lucrari practice Microbiologie, etaj 1 (Sediul din Gradina Botanică)

- 20.09.2023 - Interviu - ora 14, Amf. Brândză (Sediul din Gradina Botanică)

7.NEUROBIOLOGIE

- 18.09.2023 - Proba scrisa– ora 9, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

- 20.09.2023 - Interviu – ora 9, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

8.BIOINFORMATICĂ MEDICALĂ

- 18.09.2023 - Proba scrisa– ora 14, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

-  20.09.2023- Interviu – ora 14, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

9.APPLIED BIOINFORMATICS FOR LIFE SCIENCE

- 18.09.2023 - Proba scrisa– ora 16, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

- 20.09.2023- Interviu – ora 16, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

10.MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL / SUSTAINABILITY OF SOCIO-ECOLOGICAL COMPLEXES

- 18.09.2023 - Proba scrisa – ora 10, sala 101 (Sediul din Splaiul Independentei)

- 20.09.2023 - Interviu – ora 10, sala 101(Sediul din Splaiul Independentei)

 

Afişare rezultate preliminare: 22 septembrie 2023

Afişare rezultate finale: 25 septembrie 2023


 CONFIRMAREA LOCULUI

22 - 23 septembrie 2023

Intre orele 9:00 - 12:00 

 

Confirmarea locului se face de către toți candidații, indiferent de lista pe care se regăsesc.

Confirmarea locului se va realiza de către candidat, personal/ procură notarială, pe baza Cărții de identitate (cetățeni români)/ Pașaportului (cetățeni străini), sau procurii notariale.

Candidații care doresc să confirme pentru un loc la buget, trebuie sa se prezinte cu diploma de Bacalaureat in original. 

Candidații care doresc să confirme pentru un loc doar la taxă, indiferent de lista de înscriși pe care se regăsesc, vor completa o cerere tip în care solicită ocuparea unui loc cu taxă. Pe Cerere se specifică „îmi mențin opțiunile din Fișa de înscriere”.

 ACTE NECESARE

Absolvenţii din promoţia 2023 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.

Pentru înscrierea la Examenul de admitere, fiecare candidat va depune la secretariatul facultății un dosar plic în care se găsesc următoarele documente:

 - Fișa tip de înscriere (
se descarcă din platforma de admitere și se semnea\ă de către candidat);
 - Diplomă de licenţă şi supliment diplomă (
în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2023);
 - Diplomă de bacalaureat (
în original sau copie certificată conform cu originalul);
 - Certificatul de naştere (
în copie certificată conform cu originalul);
 - Certificatul de căsătorie (
în copie certificată conform cu originalul - dacă este cazul);
 - 3 fotografii ¾ cm;
 - Cartea de identitate sau pașaport (
copie - se certifică pe baza originalului, la depunerea dosarului);
 - Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează (
în original);
 - Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României
eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii (pentru cetățeni străini);
 - Chitanţa/ ordin de plată/ e-mail de confirmare a plății (
pentru atestarea platei taxei de înscriere la concursul de admitere) sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (în original).
-
Candidații care au fost/ sunt studenți la alt program de master și absolvenții programelor de licență de lungă durată (ciclul I și ciclul II) – trebuie să aducă o adeverință eliberată de secretariatul facultății respective din care să rezulte:
   
  a) numărul de ani urmați, 
 b) forma de finanțare pe anii de studiu (buget sau taxă) și c) dacă au beneficiat sau nu de bursă și pentru câți ani.
-
Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară o recomandare din partea unei organizații legal constituite a rromilor, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere,
vor prezenta unul din următoarele documente:
- copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (
în cazul celor orfani de ambii părinţi);
- adeverinţă de la casa de copii/centru de plasament (
în cazul celor aflaţi în această situaţie);
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină (engleză) admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/ respins.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii.

Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii în original în termenul stabilit de facultate.
NEPREZENTAREA DIPLOMELOR ÎN ORIGINAL din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

  Numar de locuri/cifre de scolarizare (fisier pdf)

Metodologie ADMITERE 2023 MASTER si MASTER DIDACTIC