Perioada de înscriere : 8- 16 septembrie 2021, pina la ora 15

Înscrierea se poate face online (https://admitere.bio.unibuc.ro)  sau în cazuri excepționale la sediul facultății (Spl. Independenței 91-95).

Pentru înscriere la sediul facultății, programul este:

Luni – Vineri – orele 900-1400

Sâmbătă – Duminică – orele 900-1200

NUMARUL DE LOCURI

PROBELE DE CONCURS VOR AVEA LOC FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Programare probelor - Atentie! S-a modificat planificarea probelor pentru Biologie medicala 

ADMITERE MASTER 2021

Date de examen:  18-20 septembrie 2021, în funcție de programul de master ales.

Proba 1: examen scris

Proba 2: interviu

Media minimă de admitere este 7 (şapte)

Afişare rezultate:  23 septembrie 2021

CONFIRMARE LOC: 24-27 SEPTEMBRIE 2021

 • Taxa de înscriere la admitere: 200 lei.
 • Taxa anuală este de 4500 lei

Taxa de școlaritate se poate achita în doua tranșe:

 • tranșa I – septembrie 2021 – 2250 lei
 • tranșa II – martie 2022 – 2250 lei

Dovada plății:

In funcție de modalitatea abordată pentru efectuarea plății taxei de înscriere sau a taxei de școlaritate, dovada plății poate fi:

 • Chitanță eliberată de bancă – în cazul în care plata se face prin transfer bancar, scanată în format pdf

On-line, pe site-ul: https://po.unibuc.ro/master.php.

 • Chitanță eliberată la înscriere în cazul în care optați să vă înscrieți la sediul facultății

Acte necesare:

 • - Fisa tip de înscriere;
 • - Diplomă de licenţă şi supliment diplomă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2021;
 • - Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • - Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • - Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • - 3 fotografii ¾ cm;
 • - Copie după cartea de identitate sau pașaport;
 • - Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • - Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • - Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.
 • Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru romi este necesară o recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia romă.
 • - Dosar plic.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii/centru de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.   

( Metodologia concursului de admitere Studii universitare de masterat 2021).

Anexa, metodologia de admitere master didactic

Absolvenţii din promoţia 2021 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.

Informații suplimentare găsiți pe www.bio.unibuc.ro.

EU e-Privacy Directive