A D M I T E R E 2 0 2 3
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ADMITEREA LA FACULTATEA DE BIOLOGIE:
ON-LINE / SEDIUL FACULTĂȚII.

 


Pentru sesiunea iulie 2023 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie
online accesând o platformă informatică ce va fi afișată în perioada respectivă sau fizic (prin depunerea
unui dosar care va conține toate actele necesare înscrierii) la sediul Facultății de Biologie din Spl.
Independenței nr. 91-95, sector 5, București.
- Candidații care se înscriu on-line NU trebuie să vină la sediul Facultății de Biologie.
- Candidații care doresc să se înscrie la sediul Facultății de Biologie trebuie să respecte următorul
program:


Luni – Vineri – orele 9.00 – 14.00
Sâmbătă – Duminică – orele 9.00 – 12.00

Link metodologie


Cifrele de școlarizare vor fi postate pe site după aprobarea Senatului U.B.


Forma de concurs: 100% media de la bacalaureat


În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica
următoarele criterii de departajare:
       - nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
       - nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie,
matematică, fizică.


Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană
pe bază de procură notarială. În procura notarială trebuie să fie menționate și opțiunile candidatului,
într-o ordine pe care candidatul și-o asumă.


Acte necesare la înscriere:


• Dosar plic
• Fișa-tip de înscriere
• Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie certificată conform
cu originalul) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2023) eliberată
de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de
bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
• Certificatul de naștere, original și în copie pentru a fi certificată conform cu originalul;
• Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
• 3 fotografii tip buletin de identitate (3/4);
• C.I. sau pașaport în copie;
• Recomandare pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale) din partea unei
organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se
menționează că respectivul candidat face parte din etnia rroma, în copie scanată - originalul va fi depus la
secretariat in momentul constituirii/depunerii dosarului fizic;
• Candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecție socială, vor putea opta
pentru a candida pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prezentînd documentele
justificative în acest sens;
• Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere
• Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în
vigoare la data înscrierii; Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de
către direcția de specialitate din cadrul M.E.

 

 • Criterii de admitere pentru olimpici:
  Absolvenții de liceu cu distincţii la Olimpiadele Școlare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii
  speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Școlare
  Naţionale (premiile I, II, III, mențiuni) în cel puţin unul din anii de studiu de liceu la disciplinele Biologie,
  Chimie;

 

 • NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va
  prezenta unul din următoarele documente:
  Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.
  • Copie de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
  • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau
  pensionat, a susținătorilor legali;
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru
  susținătorii legali ai candidatului.

 

 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 200 lei.

 

 • Taxa acoperă înscrierea la toate programele de studiu de la Facultatea de Biologie.

 

 • Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.
  În perioada înscrierilor, posibilitățile de plată sunt:
  Prin transfer bancar/ordin de plată în contul RO97 RNCB0076010452620 308
  Pe site-ul Universității din București (www.unibuc.ro), la adresa www.po.unibuc.ro
  Chitanță eliberată la înscriere în cazul în care optați să vă înscrieți la sediul facultății