DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR
2022-2023
Are loc în data de 3 OCTOMBRIE 2022
Facultatea de Biologie
Splaiul Independenței nr. 91-95
ÎN AMFITETRUL VOINOV
ORA 10:00

 

A D M I T E R E       2 0 2 2

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ADMITEREA LA FACULTATEA DE BIOLOGIE:

Informatii cazare 

Studenții care au primit loc în căminele Grozăvești B și Theodor Pallady 1 se vor putea caza începând cu data de 3 Noiembrie.

Studenții care își doresc să participe la etapa de redistribuiri vor trimite cererea de cazare completată pe adresa de email: cazari.biologie.asb@gmail.com, până pe data de 28.09.2022.

 

ON-LINE ( https://admitere.bio.unibuc.ro ) /  SEDIUL FACULTĂȚII

Rezultate septembrie 2022

Programul de studii universitare de licență

Forma de organizare IF/ID/IFR

Locuri septembrie 2022

 

Buget

Sistemul de protectie sociala

Persoane CES/dizab

rromi

Abs licee situate inl rural

Total BUGET

Total TAXĂ

 
 

Biologie

IF

0

0

0

0

1

1

0

 

Biochimie

IF

0

0

0

0

1

1

6

 

Ecologie

IF

1

0

0

0

1

2

30

 

TOTAL

 

1

0

0

0

3

4

36

 

 

CALENDAR ADMITERE 2022– LICENȚĂ (sesiunea SEPTEMBRIE)

 

Perioada de înscrieri: 10– 14 septembrie 2022

Rezultate preliminare:  15 septembrie 2022

Confirmare loc:  16 - 19 septembrie 2022

Afişare rezultate: 20 septembrie 2022

 

 Contact: admitere@bio.unibuc.ro

 1. Pentru sesiunea septembrie 2022 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie on-line sau direct la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5, București.

  • Candidații care se înscriu on-line NU trebuie să vină la sediul Facultății de Biologie. 
  • Candidații care doresc să se înscrie la sediul Facultății de Biologie trebuie să respecte următorul program:

  Luni – Miercuri – orele 9.00 – 14.00

  Sâmbătă – Duminică – orele 9.00 – 12.00

  Aplicația poate fi accesată și din sălile special amenajate în facultate.

  • Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială. În procura notarială trebuie să fie menționate și opțiunile candidatului, într-o ordine pe care candidatul și-o asumă.
  1. Selecţia candidaţilor:

  Proba I-  100% media de la bacalaureat


  În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

  • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
  • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.
  1. Taxe:

  Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei. 

  Taxa acoperă înscrierea la toate programele de studiu de la Facultatea de Biologie. 

  Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

  Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 4.200 lei.

  Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligația de a prezenta în perioada de confirmare chitanţa de achitare a sumei de 600 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO97 RNCB0076010452620 308 (urmând ca diferenţa de 1500 lei să fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2022)

  • Criterii de admitere pentru olimpici:
  • Absolvenții de liceu cu distincţii la Olimpiadele Școlare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Școlare Naţionale (premiile I, II, III, mențiuni)  în cel puţin unul din anii de studiu de liceu la disciplinele Biologie, Chimie; 

  4.Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă: 


   

  Actul necesar înscrierii

  Înscriere on-line

  Înscriere la sediul Facultății de Biologie

   

  (1)

  (2)

  (3)

  1

  Fișa de înscriere

  Se completează în aplicație

  Se completează, în sistem electronic, la momentul înscrierii la sediul Facultății de Biologie 

  2

  Diploma de bacalaureat - cetățeni români

  Diplomă echivalentă - cetățeni străini

  • Absolvenții din promoția iulie 2022 – datele se preiau din Sistemul informatic al Ministerului Educației (SIIR), atunci când candidatul alege această opțiune în Fișa de înscriere on-line
  • Absolvenții din promoții anterioare – diploma de bacalaureat scanată, în format pdf se încarcă în platforma de admitere, atunci când se completează Fișa de înscriere la concursul de admitere.

  Diploma de bacalaureat în original sau copie certificată.

  Copia se certifică, în conformitate cu originalul, de către membrii comisiei de admitere, pe baza documentului original

  3

  Certificat de naștere

  scanat, în format pdf

  4

  Carte de identitate– cetățeni români

  Pașaport – cetățeni străini

  scanată, în format pdf

  5

  Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

  scanat, în format pdf

  6

  Adeverință medicală tip

  scanată, în format pdf

  în original

  Se eliberează de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie de care aparţin.

  Din adeverință trebuie să rezulte că aplicantul este apt pentru admitere la facultate

  7

  Olimpic 

  (conform criteriilor de admitere pentru olimpici)

  Diploma(e) 

  scanat(e), în format pdf

  Copie(i)

  8

  Dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la Facultatea de Biologie

  scanată, în format pdf

  Dovada plății

  În funcție de tipul de plată, dovada plății poate fi:

  • Chitanță eliberată de bancă – în cazul în care plata se face prin transfer bancar, scanată în format pdf
  • Dovada plății on-line, pe site-ul https://po.unibuc.ro/admitere.php
  • La înscriere – pentru cei care nu se înscriu pe platforma on-line și vin să se înscrie la facultate

  9

  Acord privind protecția datelor 

  Semnat datat și scanat, în format pdf

  în original, semnat și datat

  10

  Adeverința de la altă facultate

  scanată, în format pdf

  în original

  Candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate – trebuie să aducă o adeverință eliberată de secretariatul facultății respective din care să rezulte:

  • numărul de ani urmați, 
  • forma de finanțare pe anii de studiu (buget sau taxă) 
  • dacă au beneficiat sau nu de bursă

  11

  Cetățenii străini care participă la concursul de admitere prezintă și:

  11.1

  Certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.

  scanat, în format pdf

  în original

  11.2

  Diploma de bacalaureat recunoscută conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației.

  Scanat, în format pdf

  în original

  11.3

  Traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole. Documentul de recunoaștere a studiilor   în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/ )

  scanat, în format pdf

  în original

  12

  Candidați care sunt scutiți de taxă:

  În cadrul Universității din București, scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă doar pentru o singură înscriere, într-o singură sesiune de admitere. Se prezintă unul din următoarele documente:

  12.1

  Certificatele de deces ale părinților (orfani de ambii părinți)

  scanat, în format pdf

  Copia se certifică, în conformitate cu originalul, de către membrii comisiei de admitere, pe baza documentului original

  12.2

  Adeverință de la casa de copii/ centre de plasament (în cazul celor aflați în această situație)

  scanată, în format pdf

  în original

  12.3

  Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic și auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali

  scanată, în format pdf

  în original

  12.4

  Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului

  scanată, în format pdf

  în original

  12.3

  Olimpici – la care distincțiile sunt recunoscute de comisia de admitere

  -

  -

  13.

  Fotografie(i)

  Tip ¾

  -

  3 fotografii tip ¾ (în original (pe hârtie fotografică)

  14

  Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară o recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor, în care se menționează  că respectivul candidat face parte din etnia rromă.


  1. Validarea înscrierii

  Validarea înscrierii (inclusiv în format on-line) se face numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, respectiv validarea acestuia, se constată că: 

  • fişa-tip de înscriere este completată corect;
  • candidaţii au precizat programele de studiu, forma de învăţământ la care doresc să concureze.
  • sunt încărcate pe platformă lizibil/ la rezoluție corespunzătoare toate documentele precizate în prezenta metodologie, precum și în metodologiile facultăților.
  • Fiecare candidat poate face opțiuni de înscriere, în care menționează programul / programele de studii în ordinea preferințelor. La fiecare opțiune de program de studii se trece și preferința pentru buget sau taxă. Nu se acceptă schimbarea ordinii opțiunilor.
  1. Confirmarea locului
  1. Confirmarea locului ocupat (indiferent de lista pe care candidatul s-a regăsit) se va realiza personal/ procură de către candidat, pe baza Cărții de identitate (cetățeni români)/ Pașaportului (cetățeni străini), la sediul Facultății de Biologie.
  2. Confirmarea locului se realizează prin depunerea într-un dosar plic a actelor menționate în tabelul de la punctul 4, coloana (3)
  3. Candidații care doresc să confirme pentru un loc cu taxă, vor completa o cerere tip în care solicită un loc cu taxă. Pe Cerere se mențin opțiunile din Fișa de înscriere (completată on-line). 

  Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligația de a prezenta în perioada de confirmare chitanţa de achitare a sumei de 600 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO97 RNCB0076010452620 308 (urmând ca diferenţa de 1500 lei să fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2022)


  Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original în termenul stabilit de facultate. 

  NEPREZENTAREA DIPLOMEI ÎN ORIGINAL din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.