Perioada de înscriere: 9-18 iulie 2015. Înscrierea are loc la sediul

Facultății de Biologie, din strada Splaiul Independenței 91-95 (pentru localizarea pe harta urmariti link-ul).

 

 • 9,10 iulie 2015 – orele 900-1400

 • 11,12 iulie 2015 – orele 900-1200

 • 13-17 iulie 2015 – orele 900-1400

 • 18 iulie 2015 – orele 900-1200

 

Fisa de inscriere poate fi descarcata aici

 

Selecţia candidaţilor se face astfel:


 • Proba I- Eseu- probă eliminatorie, notat cu admis/respins

 

Eseul se va depune împreună cu dosarul de înscriere.

Afişare rezultate proba I –Eseu – 19 iulie 2015

Contestaţiile se vor putea depune în data de 20 iulie 2015 la secretariat între orele 9- 12.


 • Proba II- 100% media de la bacalaureat

 

Afişarea rezultatelor preliminare (pentru candidații care pot opta pentru un loc de la buget sau taxă): 22 iulie 2015

 

Departajarea candidaţilor situați pe ultimul loc cu aceeași medie se face având prioritate candidatul cu nota cea mai mare obținută la limba română scris la examenul de bacalaureat.

Confirmarea locurilor se face cu diploma de bacalaureat în original.

 

   

  NUMĂR DE LOCURI FINANȚATE PRIN GRANTURI DE STUDII (buget):

   


  • Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) –60 locuri din care 1 loc pentru candidații de etnie rroma

  • Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 40 locuri

  • Programul de studii Ecologie şi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) –30 locuri


  NUMĂR DE LOCURI TAXĂ:

  Biologie -60
  Biochimie – 20
  Ecologie și Protecția Mediului – 30

   

    

   • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei (valabilă pentru cele trei programe de studiu) – se achită la sediul facultății, la înscriere.

   • Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.100 lei (2 tranșe)

    

   • Criterii de admitere şi numărul de locuri pentru olimpici:

   • Distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi distincţii la olimpiadele şcolare naţionale (premiile I, II, III, mentiuni) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie;

   • Distincţii obţinute la Concursuri internaţionale de Proiecte de mediu;

    

   • Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:

    

   • Fişă- tip de înscriere; 

   • Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte);

   • Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat (se accepta şi copie legalizată numai însoţită de adeverinţă de la facultatea unde a fost depus originalul);

   • Certificatul de naştere în copie legalizată;

   • Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;

   • Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

   • 2 fotografii tip Carte de identitate;

   • Copie după cartea de identitate

   • Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;

   • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere).

   • Dosar plic.

    

   • Pentru cetăţenii străini - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.N.;

   • Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinuteşi a foii matricole, precum şi atestatul de recunoaştere a studiilor de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/)

    

   • Adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat de bursă.

   • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate) și personalul încadrat în Universitatea din Bucuresti pentru susținătorii legali ai candidatului.

   • La admitere pot candida şi cetățenii statelor membre ale UE, ai statelor apartinând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene având obligația de a prezenta atestatul de recunoaștere a studiilor.

    

   • Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locurile distincte, alocate pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor:

   • O cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultate

   • La dosarul de admitere o recomandare emisă de una din organizaţiile legale constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă si nu faptul ca acesta este membru al organizaţiei în cauză.

    

   Metodologia organizarii si desfasurarii concursului de admitere 2015 - Studii universitare de licenta

    

    Rezultatele vor fi afișate, după cum urmează:

    

   • 19 iulie 2015: Rezultate proba I - Eseu
   • 22 iulie 2015: Listele cu rezultatele preliminare

   • 30 iulie 2015: Listele cu rezultatele finale ce conțin doar candidații admiși, care au confirmat cu actele în original

    

   În vederea înmatriculării în anul I, candidaţii admişi din listele preliminare, cât și candidații din listele de așteptare au obligaţia să depună în zilele de 23, 24, 27 şi 28 Iulie 2015, orele 900 - 1400, la secretariatul facultăţii următoarele acte în original:


   - Adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (numai în cazul în care nu se eliberează Diploma de Bacalaureat; în acest caz se depune la secretariat adeverința în care se menționează că nu s-a eliberat Diploma de Bacalaureat) – pentru candidații care au susţinut şi promovat examenul naţional în anul 2015                                                                                       

    -Diploma de Bacalaureat – pentru absolvenţii din promoţiile anterioare                                   


    • Neprezentarea adeverinței de promovare a examenului naţional de bacalaureat sau diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2015 studii universitare de licență).

     

    • În cazul în care candidații admiși nu aduc adeverința de promovare a examenului naţional de bacalaureat sau diploma de bacalaureat în original, nu vor fi inmatriculați în anul I, urmand ca locurile lor, dupa o noua clasificare, să fie distribuite în ordinea descrescatoare a mediilor candidaților care depun diploma de bacalaureat în original.

     

    • Departajarea candidatilor situați pe ultimul loc cu aceeași medie se face având prioritate candidatul cu nota cea mai mare obținută la limba română scris, la examenul de bacalaureat.

     

    • Candidații care doresc să opteze pentru locurile cu taxă, vor completa la secretariat o cerere tip în care solicită un loc cu taxă, în perioada 23, 24, 27, 28 iulie 2015 orele 900-1400, specificând și programul de studii (specializare) pentru care optează. Jumătate din taxă se achită în perioada 1-4 septembrie 2015 la casieria Facultății de Drept subsol – 1550 lei. (chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății).

     

    • Nu se va face înmatricularea studenților fără chitanța de plată a taxei pentru semestrul I, al anului I.

     

     


     

     


    Lista candidatilor inscrisi la Facultatea de Biologie in data de: